Senast publicerat 20-04-2017 14:23
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 45/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om en enhetlig patentdomstol och om tillämpning av avtalet
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
22/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av patentlagen
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
23/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 7 kap. 4 § i rättegångsbalken
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
24/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 7 b § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
25/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 kap. 2 § i utsökningsbalken
Stadfäst
08.01.2016
Författningssamlingen
26/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.09.2015UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

29.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

02.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..

Remissdebatt

06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2015.

Första behandlingen

01.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i proposition RP 45/2015 rd1.-6. enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagenavslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

08.12.2015
Riksdagen godkände det avtal och avgivandet av en sådan förklaring i proposition RP 45/2015 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen i proposition RP 45/2015 rd1.-6.utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2015
Behandlingen avslutad25.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

internationella domstolarpatentinternationella överenskommelserEuropeiska patentkonventionenpatentsystemförordningardomstolarbefogenhetMarknadsdomstolenEuropeiska unionen