Senast publicerat 08-06-2021 14:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 49/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av gentekniklagen
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
481/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.04.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKirsi TörmäkangasStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021.

Första behandlingen

18.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 49/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.05.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 49/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2021
Behandlingen avslutad12.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

genteknikgenmodifierade livsmedelgenmodifierade organismerförordningarEU-ländertystnadspliktaffärshemlighetansökningarexperimentprodukterEU-direktivEuropeiska unionen