Senast publicerat 22-06-2022 13:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 56/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 20 b och 20 n § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 och 18 § i blodtjänstlagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 58 § i hälsoskyddslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 2 och 14 § i lagen om moderskapsunderstöd
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.04.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMaria HuttunenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

31.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.6.2022.

Första behandlingen

01.06.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—92 och 94—109 i proposition RP 56/2021 rd samt innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 18/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 93 i proposition RP 56/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 110—112 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.06.2022
Riksdagen godkände lagförslag 1—92 och 94—109 i proposition RP 56/2021 rd samt lagförslag 1 och 2 i proposition RP 18/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 93 i proposition RP 56/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände de nya lagförslagen 110—112 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

21.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021
Behandlingen avslutad27.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

social- och hälsovårdsreformsocialvårdhälso- och sjukvårdräddningsväsenorganiseringvälfärdsområden