Senast publicerat 18-05-2021 10:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 56/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 20 b och 20 n § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 och 18 § i blodtjänstlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 58 § i hälsoskyddslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.04.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMaria HuttunenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

social- och hälsovårdsreformvälfärdområdensocialvårdhälso- och sjukvårdräddningsväsenorganisering