Senast publicerat 10-06-2021 10:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 67/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om medicintekniska produkter
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 23 § i patientförsäkringslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av strålsäkerhetslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 § i tobakslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareMari Lauren-HäusslerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021.

Första behandlingen

25.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 67/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 67/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat28.04.2021
Behandlingen avslutad20.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

apparatermedicinmyndigheterbefogenheterkravenlighetengångsartiklarkliniska prövningaranstalterin vitro-metodhälso- och sjukvårdavgifterEU-direktivförordningarmedicinteknisk utrustningEuropeiska unionen