Senast publicerat 14-06-2017 15:50
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 7/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen
Stadfäst
07.08.2015
Författningssamlingen
872/2015
Fördragsserien
57/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Antagande av ändringar av begränsningsbeloppen i 1996 års protokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar
Författningssamlingen
1076/2015
Fördragsserien
58/2015
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.05.2015UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknaretrafik- och kommunministerPaula RisikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.05.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

04.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

23.06.2015
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 24.6.2015.

Första behandlingen

24.06.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 7/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

29.06.2015
Riksdagen godkände ändringarna i bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen enligt proposition RP 7/2015 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.06.2015
Riksdagens svar.
01.07.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat11.06.2015
Behandlingen avslutad17.06.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjörättansvarinternationella överenskommelsersjöfartansvarsförsäkringInternationella sjöfartsorganisationen