Senast publicerat 30-12-2021 16:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 72/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
29.05.2020
Författningssamlingen
400/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.05.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådIsmo TuominenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.05.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 26.5.2020.

Första behandlingen

26.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

29.05.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 72/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

29.05.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.05.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.05.2020
Behandlingen avslutad26.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarhotellverksamhetkosthållsbranschennäringsställenundantagstillståndstängningcoronavirusöppethållninghygienavståndpersonalrestaurangerregionförvaltningsverkövervakningkunder