RP 72/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Avgörande behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.05.2020
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Ismo  Tuominen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.05.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum19.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.05.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 26.5.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum26.05.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum26.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.05.2020
Behandlingen avslutad26.05.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 27-05-2020 10:13