Senast publicerat 06-09-2021 14:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 87/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 38 § i lagen om underhållsstöd
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
223/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
224/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 22 § i lagen om pensionsstöd
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
225/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
226/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av folkpensionslagen
Stadfäst
17.04.2020
Författningssamlingen
227/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.11.2019Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKirsi PäivänsaloStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

18.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.3.2020.

Första behandlingen

19.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. och 8.-41. i proposition RP 87/2019 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 7. i proposition RP 87/2019 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

24.03.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. och 8.-41. i proposition RP 87/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 7. i proposition RP 87/2019 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

30.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.11.2019
Behandlingen avslutad10.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

socialskyddförsäkringdatasekretessförordningarförsäkringsbolagkreditinstitutbrott (juridik)personuppgifterbrottslig bakgrunddomarmissbrukregisterutlämnande av uppgiftersamtycketystnadspliktförseelserEuropeiska unionen