Senast publicerat 23-06-2020 15:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 88/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
452/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.11.2019Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareTuula AndersinStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

29.04.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2020.

Första behandlingen

05.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 88/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

08.05.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 88/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.05.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.05.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat21.11.2019
Behandlingen avslutad16.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

cancersjukdomarkarcinogenerexpositionarbetsplatserfarliga ämnenblandningararbetsmetoderregisterdatasekretessförordningarpersonuppgifterArbetshälsoinstitutetEuropeiska unionen