Senast publicerat 17-02-2017 16:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 93/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i familjevårdslagen, 10 § i lagen om stöd för närståendevård, 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 27 e § i socialvårdslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 20 § i familjevårdslagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1645/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 10 § i lagen om stöd för närståendevård
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1646/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1647/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 27 e § i socialvårdslagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1648/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1649/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna MäntyläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

03.11.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 93/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 93/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad09.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

olycksfallsförsäkringyrkessjukdomarförsäkringsskyddförsäkringfamiljevårdareanhörigvårdarearbetsverksamhet i rehabiliteringssyftehandikappadefunktionsnedsattaarbetsverksamhetutvecklingsstördaarbetsolycksfallsförsäkring