Senast publicerat 21-02-2018 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 97/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
548/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.06.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.06.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.06.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

16.06.2016
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2016.

Första behandlingen

16.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 97/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 97/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.06.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.06.2016
Behandlingen avslutad16.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunersamkommunerrättshandlinginvesteringarsocialvårdhälso- och sjukvårdavtalsocial servicehälsovårdstjänsterbyggnadersocial- och hälsovårdsreform