Senast publicerat 25-06-2022 00:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 40/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 1005/2009

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

29.04.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende