Senast publicerat 20-06-2022 10:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 6/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av rådets rambeslut 2006/960/RIF

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

01.02.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

poliseninformationsutbytebrottsbekämpninginternationellt samarbeteSchengenavtalenEU-länderEU-direktivEuropeiska unionen