Senast publicerat 04-11-2022 00:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 69/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1108/70 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, och av kommissionens förordning (EG) nr 851/2006 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 1108/70

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

08.08.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

järnvägstrafikvägtrafikinsjöfartinfrastrukturbokföringEuropeiska unionen