Senast publicerat 22-03-2023 13:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 82/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2679/98

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

31.10.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inre marknadföregripandefri rörlighetsaker (föremål)tjänster (service)krishanteringEU-förordningarEuropeiska unionen