Senast publicerat 22-03-2023 13:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 83/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om import-, export- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen och ammunition, ï om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen) (omarbetning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

04.11.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

skjutvapenammunitionorganiserad brottslighetexportimporttransportinternationella överenskommelserEuropeiska unionen