Ministrarnas bindingar
SR
1
2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för en statsrådsmedlems bindningar. 
Helsingfors den 7 maj 2020 
Statsminister
Sanna
Marin
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Hanna Kosonen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 
Firma Töpinä. Expertservice, inte aktiv. 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Fritidsbostad. Skog, 57 hektar. 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån 300 000 euro. 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Stadsfullmäktige i Nyslott, ledamot. 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Europeiska skogsinstitutet EFI, styrelseledamot. 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 07-05-2020 14:28