Ministrarnas bindingar
SR
2
2016 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (statsminister Sipilä)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 31 mars 2016 
Statsminister
Juha
Sipilä
Understatssekretare
Timo
Lankinen
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Sipilä Juha Petri 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Äger följande förmögenhet tillsammans med hustrun: Skogshemman i Uleåborg och Muhos, sammanlagt ca 180 ha. Fastigheter i eget bruk, av vilka den mest betydande är ett egnahemshus i Sibbo. Dessutom betydande finansieringstillgångar placerade i följande placeringsinstrument som Nordea Bank Finland Abp och Helsingfors OP Bank Abp tillhandahåller privatpersoner: Nordea Pensionsplacering, Nordea Sparlivförsäkring 2 st., Nordea Capital Private (avkastningskorg) samt OP Tillväxträntekonto. 
ÄNDRING: Bostaden i Kempele har bytts till en mindre. 
Andra betydande inkomstkällor: 
Kapitalinkomster från finansieringstillgångarna och skogshemmanen. Enligt skattedeklarationen för 2014 uppgår kapitalinkomsterna från ovannämnda förmögenhet till sammanlagt 74 950 euro.  
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Kommunfullmäktige i Kempele, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 7.3.2017 09:25