Senast publicerat 27-11-2021 12:30

Ministrarnas bindingar SR 2/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (statsminister Sipilä)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 

Helsingfors den 31 mars 2016 
Statsminister 
Juha 
Sipilä 
 
Understatssekretare 
Timo 
Lankinen 
 

Bilaga

Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Sipilä Juha Petri 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Äger följande förmögenhet tillsammans med hustrun: Skogshemman i Uleåborg och Muhos, sammanlagt ca 180 ha. Fastigheter i eget bruk, av vilka den mest betydande är ett egnahemshus i Sibbo. Dessutom betydande finansieringstillgångar placerade i följande placeringsinstrument som Nordea Bank Finland Abp och Helsingfors OP Bank Abp tillhandahåller privatpersoner: Nordea Pensionsplacering, Nordea Sparlivförsäkring 2 st., Nordea Capital Private (avkastningskorg) samt OP Tillväxträntekonto. 

ÄNDRING: Bostaden i Kempele har bytts till en mindre. 

Andra betydande inkomstkällor: 

Kapitalinkomster från finansieringstillgångarna och skogshemmanen. Enligt skattedeklarationen för 2014 uppgår kapitalinkomsterna från ovannämnda förmögenhet till sammanlagt 74 950 euro.  

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 

även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

Kommunfullmäktige i Kempele, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.