Ministrarnas bindingar
SR
3
2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Kosonen)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för en statsrådsmedlems bindningar. 
Helsingfors den 5 september 2019 
Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Mika
Lintilä
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga 
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Hanna Kosonen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Firma Töpinä, inte aktiv, avsedd för skogshandel 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Fritidsbostad 
Skog, 57 hektar 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Stadsfullmäktige i Nyslott, ledamot 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Europeiska skogsinstitutet EFI, styrelseledamot 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 5.9.2019 13:30