Senast publicerat 27-11-2021 12:31

Ministrarnas bindingar SR 3/2020 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Vanhanen)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för en statsrådsmedlems bindningar.  

Helsingfors den 26 juni 2020  
Statsminister 
Sanna 
Marin 
 
Regeringsråd 
Arno 
Liukko 
 

Bilaga

Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Matti Vanhanen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

211 st. Ilkka Yhtymä 

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Jag äger ett egnahemshus och ett egnahemshus som är under uppbyggnad i Nurmijärvi. Jag har godkänt ett köpeanbud på mitt hus och försäljningen sker antagligen den 30 juni 2020. 

Andra betydande inkomstkällor: 

Arbetspension från privata anställningsförhållanden 

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – 

även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 

Jag har avtalat om ett bostadslån för att bygga ett hus. Av lånet har nu lyfts 11 800 euro.  

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Paasikivi-samfundet ry, ordförande  

Vuoksen säätiö, förvaltningsrådet, medlem 

Vuoksenrannan seura, styrelsemedlem 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Nurmijärvi kommunfullmäktige 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

HOK-Elanto, representantskapet 

Arbetseffektivitetsföreningen rf, fullmäktige, ordförande  

Scoutstiftelsen, delegationsmedlem 

UKK-arkivstiftelsen, styrelsemedlem 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.