Senast publicerat 11-05-2022 14:15

Ministrarnas bindingar SR 3/2022 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Honkonen)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för en statsrådsmedlems bindningar. 

Helsingfors den 29 april 2022 
Statsminister 
Sanna 
Marin 
 
Understatssekreterare 
Timo 
Lankinen 
 

Bilaga 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 

Minister: Petri Honkonen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag: 

Metsä Board Oyj B 60 st. 

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 

FO-nummer 2886572-7 för privat skogshushållning 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Skogsbrukslägenhet 113 hektar, av vilken 5 hektar åkermark 

Egnahemshus i Saarijärvi 

Höghuslägenhet i Helsingfors 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 

Bostadslån totalt cirka 110 000 euro 

Skogslån cirka 155 000 euro 

Bilkredit 9 800 euro 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Centern i Finland r.p., vice ordförande 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

Stadsfullmäktige i Saarijärvi, ledamot 

Sote-kuntayhtymä Saarikka, ledamot i fullmäktige och vice ordförande 

Mellersta Finlands förbund, ledamot i landskapsfullmäktige 

Mellersta Finlands välfärdsområdesfullmäktige, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.