Ministrarnas bindingar
SR
4
2016 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Risikko)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för minister Risikkos bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 7 juli 2016 
Vid förhinder för statsministern, undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
Lagstiftningsråd
Sanna
Helopuro
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Paula Risikko 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag:  
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Hälften av ett egnahemshus, Seinäjoki 
Hälften av en bostad, Helsingfors 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - 
även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån 30.000 € gemensamt med maken 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Finlands Hjärtförbund rf., ordförande 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  
Seinäjoki stadsfullmäktige, medlem 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Valio Ab, etiska delegationen, medlem 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Helsingfors den 4 juli 2016 
Paula Risikko 
 
Senast publicerat 7.3.2017 09:26