Senast publicerat 27-11-2021 12:31

Ministrarnas bindingar SR 4/2019 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kulmuni och Kaikkonen)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlemmarnas bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 

Helsingfors den 26 september 2019 
Statsminister 
Antti 
Rinne 
 
Regeringsråd 
Arno 
Liukko 
 

Bilaga

Bilaga

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Katri Kulmuni 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde:  

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – 

även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning:  

Bostadslån 97 000 euro, bostadslån med solidariskt betalningsansvar 244 000 euro. 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Centern i Finland r.p., ordförande 

Apollo Group Oy, styrelsemedlem 

Stödföreningen för Selkosen Keskitie, sekreterare 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

 

Torneå stadsfullmäktige, ledamot 

Andra betydande bindningar:  

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: -  

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Antti Samuli Kaikkonen 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag: 

Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

50% andel av egnahemshus i Tusby 

100% andel av parhus i Tusby 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Bostadslån 565 000 euro 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Understödsstiftelsen för landsförsvaret, ordförande 

Medlem av Centerns partistyrelse  

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

Tusby kommunfullmäktige 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.