Senast publicerat 27-11-2021 12:31

Ministrarnas bindingar SR 4/2020 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Blomqvist och Skinnari)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen de redogörelser för ändringar som statsrådsmedlemmarna har lämnat om sina bindningar och som avses i 63 § i grundlagen. 

Helsingfors den 9 juli 2020 
Statsminister 
Sanna 
Marin 
 
Lagstiftningsråd 
Sanna 
Helopuro 
 

Bilaga 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 

Minister: Thomas Blomqvist 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag: 

Aktieägande 

Aktia Bank 300 st. 

Apetit 500 st. 

Ingman Group 24 st. 

Metsä Board B 225 st. 

Outokumpu 100 st. 

Raisio stamaktie 350 st. 

Metsäliitto osuuskunta grundandelar 2 600 euro 

Metsäliitto osuuskunta tilläggsandelar A 3 295 euro 

Ägarkund hos Andelsbanken 

Ägarkundens avkastningsandel 3 000 euro 

Fondplaceringar 

OP-fondförsäkring 15 576 euro 

OP-Moderat 12,0924 st. 

OP-Modig A 32,5260 st. 

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 

Jordbruk. Jord- och skogsbrukslägenhet Siggby Mellangård, Tenala. 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Fastighetshelhet Siggby Mellangård,  

Tenala. Åkerareal 82,0 ha och skogsareal 96,0 ha. 

Andra betydande inkomstkällor: 

Inga andra betydande inkomstkällor. 

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Privata lån 70 102 euro. 

Lån som har samband med idkande av näring 480 623 euro. 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 

Raseborgs stadsfullmäktige, ledamot 

Svenska Finlands folkting, förtroendevald 

Andra betydande bindningar: 

Inga andra betydande bindningar. 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 

Minister: Ville Skinnari 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Miidia International Oy, ägarandel 100 %, verksamheten har avbrutits 

Hockey Unlimited Ab, Miidia International Oy har gett upp sin ägarandel på ca 4 % 

Northforce Oy, ägarandel under 1 %, bolaget har ingen verksamhet på grund av likvidation 

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Familjens egnahemshus och fritidsbostad, ägarandel 50 % i båda. 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje part: 

Bostadslån ca 143 000 euro. Renoveringslån för fritidsfastighet ca 21 000 euro. Övriga lån sammanlagt ca 100 000 euro. Personlig borgen för egen företagsverksamhet 9 000 euro (småföretagarlån Miidia International Oy). 

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Lahtis stadsfullmäktige, ledamot 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.