Ministrarnas bindingar
SR
6
2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Marin)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 7 november 2019 
Statsminister
Antti
Rinne
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Sanna Marin 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 
Bostadslån 94 000 euro 
Bostadslån 410 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Tammerfors stadsfullmäktige, ledamot 2017–2021 
Tammerfors stad, inkomster från förtroendeuppdrag 2018: 5145 euro 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tidsom minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 07-11-2019 14:05