Senast publicerat 15-12-2021 11:24

Ministrarnas bindingar SR 6/2021 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kari)

I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen en i 63 § i grundlagen avsedd redogörelse för statsrådsmedlemmars bindningar. 

Helsingfors den 2 december 2021 
Statsminister 
Sanna 
Marin 
 
Regeringsråd 
Arno 
Liukko 
 

Bilaga 

STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GrL 63 §) 

Minister: Emma Kari 

BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 

Aktieägande och annat ägande i företag:  

Utövande av näring och yrke – företagets namn och verksamhetsområde: 

Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 

Bostad som investeringsobjekt i Helsingfors (50 %), uthyrd 

Andra betydande inkomstkällor: 

Storleksgraden av och grunden för skulder och annat ekonomiskt ansvar – 

även förbindelser som ingåtts för tredje parts räkning: 

Bostadslån (bostad som investeringsobjekt) 160 000 euro 

Bostadslån 238 000 euro  

Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 

Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab), ordförande i förvaltningsrådet (avskedsbegäran inlämnad den 12 november 2021) 

Utbildningsstyrelsen, direktionens vice ordförande (avskedsbegäran inlämnad den 12 november 2021) 

Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund:  

Helsingfors stad, fullmäktigeledamot 

Helsingfors stad, nämnden för fostran och utbildning, vice ordförande 

Andra betydande bindningar: 

Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 

Helsingfors stad, nämnden för fostran och utbildning, vice ordförande 

Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan.