Statsrådets U-skrivelse
U
90
2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)
I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 14 september 2018 till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2019—2020 samt en promemoria om förslaget. 
Helsingfors den 11 oktober 2018 
Finansminister
Petteri
Orpo
Överinspektör
Upi
Talsi
PROMEMORIA
FINANSMINISTERIET
1.10.2018
EU/2018/1547
FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING OM ÖPPNANDE OCH FÖRVALTNING AV AUTONOMA UNIONSTULLKVOTER FÖR VISSA FISKERIPRODUKTER FÖR PERIODEN 2019—2020
1
Förslagets bakgrund och syfte
Europeiska kommissionen lade den 14 september 2018 fram ett förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2019—2020 (COM(2018) 625 final). 
Syftet med systemet med unionstullkvoter är att säkerställa att råvaror som används inom förädlingsindustrin och som enligt den gemensamma tulltaxan är belagda med tull fås tullfritt eller med nedsatt tullsats när produktionen av dem i unionen inte är tillräcklig och utbudet till denna del inte motsvarar efterfrågan. 
EU är beroende av import av vissa fiskeriprodukter. För närvarande täcker EU:s fiskeri- och vattenbruksproduktion endast 46 % av unionens behov. De autonoma handelsåtgärderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter är främst utformade så att EU:s fiskberedningsindustri kan importera råvaror från tredjeländer med nedsatta tullsatser eller tullfritt för vidare bearbetning. 
Genom rådets förordning (EU) 2015/2265 av den 7 december 2015, ändrad genom rådets förordning (EU) 2016/1184 av den 18 juli 2016 1, öppnades och förvaltades autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2016—2018. Eftersom tillämpningsperioden för den förordningen löper ut den 31 december 2018, bör en ny förordning om tullkvoter antas för perioden 2019—2020. 
Tillämpningstiden för den nya förordningen är alltså två år och den ska tillämpas 1.1.2019—31.12.2020. 
2
Huvudsakligt innehåll
Tullkvoterna är autonoma unionstullkvoter som beviljas ensidigt av EU. I genomförandeförordningen (EU) 2015/2447 för unionens tullkodex (EU) 952/2013 föreskrivs om ett system för förvaltning av tullkvoter. Kvoterna fördelas i den ordning som tulldeklarationerna godtas. 
Eftersom tullkvoterna är avsedda att säkerställa tillräcklig tillgång för unionens beredningsindustri, bör rätt till åtkomst till tullkvoten kopplas till att bearbetningen eller hanteringen av fiskeriprodukterna uppfyller en miniminivå enligt tullkodex (slutanvändning). Gynnsam tullbehandling beviljas för vissa varor som förs in från länder utanför unionens tullområde under förutsättningen att de används för specifika ändamål eller i specifika sammanhang. 
I bilagan till den föreslagna förordningen anges för varje produkt en årlig kvot och den period under vilken importtullarna avskaffas eller sänks inom ramen för den årliga kvoten. Rådets förordning är direkt tillämplig lagstiftning. De tullkvoter som räknas upp i bilagan till förslaget kan användas av alla importörer i Europeiska unionens medlemsstater. 
I förslaget beaktas också effekterna av förhandlingarna om utträde mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket (brexit). 
3
Förslagets rättsliga grund och förhållande till subsidiaritetsprincipen
Förslaget grundar sig på artikel 31 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken tullsatser i den gemensamma tulltaxan ska fastställas av rådet på förslag från kommissionen. Förordningen ska antas av rådet med kvalificerad majoritet. Unionen har ensam behörighet när det gäller detta förslag, och subsidiaritetsprincipen är därmed inte tillämplig. Förslaget anses även vara förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom tullunionen är en gemensam politik och därför bör genomföras genom en förordning som antas av rådet. 
4
Den nationella behandlingen av förslaget och behandlingen i Europeiska unionen
Ärendet har beretts vid finansministeriet i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och Tullen. Statsrådets ståndpunkt har samordnats genom skriftligt förfarande i sektion EU17 (fiske) den 28 september 2018. 
Samråd med EU-producenter, EU:s beredningsindustri och nationella behöriga myndigheter från medlemsstaterna genomfördes från januari till mars 2018 i form av en enkät från kommissionen. Kommissionen presenterade också processen den 24 januari för den rådgivande nämnden för marknader, där alla berörda parter (industrin och icke-statliga organisationer), är representerade. Ingen av de berörda parterna motsatte sig att upprätthålla autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter. 
EU-producenterna föreslog ett minimalistiskt tillvägagångssätt (lägre kvantiteter och färre produkter), medan EU:s beredningsindustri föreslog ett maximalistiskt tillvägagångssätt (högre kvantiteter och fler produkter). De nio medlemsstater som yttrade sig följde råden från sina respektive industrier. Enligt kommissionen är förslaget väl avvägt och baserat på en saklig och objektiv analys av insamlade uppgifter och information. Det garanterar tillräcklig konkurrensgivande tillgång för EU:s beredningsindustri, samtidigt som man tar hänsyn till EU:s fiskproducenter. 
Dessutom fick en extern konsult (Eumofa) i uppdrag att utvärdera mervärdet av varje produkt som omfattas av autonoma tullkvoter. Utvärderingen bygger på en ingående studie från 2015 som bekräftade de autonoma tullkvoternas relevans, enhetlighet och effektivitet. 
Ingen separat konsekvensbedömning har genomförts. Förslaget är en fortsättning på den gällande rättsakten som löper ut i slutet av 2018. Det behövs således ingen konsekvensbedömning. Ovannämnda samråd har dock ägt rum med berörda parter från EU. 
5
Nationell lagstiftning, inklusive Ålands ställning
Frågan hör inte till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. 
6
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har inga budgetkonsekvenser för kommissionen. 
7
Statsrådets ståndpunkt
Statsrådet anser att förslaget kan antas. 
Senast publicerat 11-10-2018 14:22