Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EDK-2016-AK-39295

VeckoplanEkonomiutskottet Veckoplan för veckan 49/2016

Onsdag 7.12.2016 kl. 11.00 

Statsrådets utredning: Kommissionen förslag om förbättring av EU-bankers motståndskraft

Statsrådets E-utredningE 120/2016 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Utskottet beslutade att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet

Regeringens propositionRP 108/2016 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande med ändringar. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

En reservation lämnades till betänkandet: 1. sd och vänst, 2. gröna, 3. kd 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Torsdag 8.12.2016 kl. 12.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd

Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska lämnas till miljöutskottet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

Regeringens propositionRP 233/2016 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande med ändringar. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

En reservation lämnades till betänkandet: 1. sd, 2. vänst. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2017

Statsrådets E-utredningE 115/2016 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande med ändringar. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)

Statsrådets U-skrivelseU 23/2016 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande med ändringar. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 52/2016 rd

Utskottet beslutade sambehandla ärendet med ärende LM 51/2016 rd. 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 53/2016 rd

Utskottet beslutade sambehandla ärendet med ärende LM 51/2016 rd. 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 54/2016 rd

Utskottet beslutade sambehandla ärendet med ärende LM 51/2016 rd. 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 55/2016 rd

Utskottet beslutade sambehandla ärendet med ärende LM 51/2016 rd. 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 56/2016 rd

Utskottet beslutade sambehandla ärendet med ärende LM 51/2016 rd. 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 57/2016 rd

Utskottet beslutade sambehandla ärendet med ärende LM 51/2016 rd. 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 58/2016 rd

Utskottet beslutade sambehandla ärendet med ärende LM 51/2016 rd. 

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 51/2016 rd

Utskottet hörde: 

  • lagstiftningsråd Katri Kummoinen justitieministeriet

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 228/2016 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • inrikesministeriet

Utskottet diskuterade ytterligare sakkunniga. 

Fredag 9.12.2016 kl. 11.00 

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 255/2016 rd

Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för betänkande. 

Utskottet godkände planen för utfrågning av sakkunniga. Utskottet kallar in: arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, Strålsäkerhetscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Statsrådets U-skrivelseU 63/2016 rd

Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Utskottet godkände planen för utfrågning av sakkunniga. Utskottet kallar in: undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry, Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry, Kopiosto ry, Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, Electronic Frontier Finland ry, Neogames Finland ry, Suomen Muusikkojen Liitto ry, Music Finland ry, Warner Music Finland Oy. Utskottet begär ett skriftligt yttrande: Konkurrens- och konsumentverket, IPR University Center, Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf, Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty), Finlands näringsliv rf, Företagarna i Finland rf, Centralhandelskammaren, Poptori Oy. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (Frihandelsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan)

Statsrådets U-skrivelseU 70/2010 rd

En kompletterande skrivelse UJ 41/2016 vp - U 70/2010 vp har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Utskottet beslutade att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende UJ 41/2016 vp - U 70/2010 vp. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 208/2016 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

En reservation lämnades till betänkandet: vänst och gröna. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

 
Senast publicerat 09-12-2016 15:46