Veckoplan
Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 6/2020
Veckan 6
Fredag 7.2.2020 kl. 11.00
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (ändring av förordningen om genomdrivande av internationella handelsregler)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet kallar in: utrikesministeriet, Finlands näringsliv rf, Centralhandelskammaren. 
Statsrådets utredning: Ändring av fördraget om upprättande av en energigemenskap
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess om innehållet i promemorian tills förhandlingstexten offentliggörs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet kallar in: arbets- och näringsmnisteriet, justitieministeriet, dataombudsmannen, Energimyndigheten, Konkurrens- och konsumentverket, Gasgrid Finland Oy, Suomen Kaasuenergia Oy, Finsk Energiindustri rf, Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Finlands Egnahemsförbund r.f. 
Förhandsbehandling 
Statsrådets utredning: Finansiering av ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet genom fördrag
Statsrådets E-utredning
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet kallar in: finansministeriet, Finlands Bank, Näringslivets forskningsinstitut ETLA, Löntagarnas forskningsinstitut, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, professor Päivi Leino-Sandberg, arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. 
Förhandsbehandling 
Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen
Medborgarinitiativ
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
forskardoktor
Pekka
Niemelä
Östra Finlands universitet
arbets- och näringsministeriet
Förberedande debatt förs. 
Åtgärdsmotion om att främja utnyttjandet av små kärnreaktorer
Åtgärdsmotion
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
arbets- och näringsministeriet
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
Ägarstyrning
Utskottets eget ärende
Behandlingen av ärendet debatteras. 
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Johannes
Leppo
statsrådets kansli
Förhandsbehandling 
Till ekonomiutskottet har inkommit för förhandsbehandling en kompletterande skrivelse EJ 22/2019 vp - E 125/2016 vp. 
Veckan 7
Tisdag 11.2.2020 kl. 12.15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Förhandsbehandling 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet kallar in: finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Keva, Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, Pensionsskyddscentralen, Finlands näringsliv rf, Finanssiala ry, STTK rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, KT Kommunarbetsgivarna, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Finlands Revisorer rf. 
Virtuella valutor
Utskottets eget ärende
Det antecknas att en utredning har inkommit och att behandlingen har avslutats. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
regeringsråd
Arto
Rajala
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Virpi
Koivu
justitieministeriet
dataombudsmannens byrå
Energimyndigheten
Konkurrens- och konsumentverket
Onsdag 12.2.2020 kl. 11.00
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (ändring av förordningen om genomdrivande av internationella handelsregler)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hör: 
enhetschef
Tuuli-Maaria
Aalto
utrikesministeriet
avustava asiantuntija
Ari-Pekka
Jämsen
Finlands näringsliv rf
direktör
Timo
Vuori
Centralhandelskammaren
Torsdag 13.2.2020 kl. 12.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
konsultativ tjänsteman
Hannu
Koivurinta
finansministeriet
Förberedande debatt förs. 
Statsrådets utredning: Finansiering av ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet genom fördrag
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
Senior Advisor
Lauri
Vilmi
Finlands Bank
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Löntagarnas forskningsinstitut
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
professor
Päivi
Leino-Sandberg
arbetslivsprofessor
Vesa
Vihriälä
Fredag 14.2.2020 kl. 11.00
Statsrådets utredning: Revidering av marknadsreferensräntan (CIRR)
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
verkställande direktör
Olli
Sipilä
Gasgrid Finland Oy
Suomen Kaasuenergia Oy
ledande expert
Kimmo
Siira
Finsk Energiindustri rf
verksamhetsledare
Anna
Virolainen-Hynnä
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
verksamhetsledare
Kaija
Savolainen
Finlands Egnahemsförbund r.f.
Senast publicerat 07-02-2020 13:39