Veckoplan
Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 43/2019
Tisdag 22.10.2019 kl. 12.00
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hörde: 
finansråd
Harri
Kähkönen
finansministeriet
budgetråd
Johanna
von Knorring
finansministeriet
ekonomidirektör
Mika
Niemelä
arbets- och näringsministeriet
direktionens rådgivare
Lauri
Kajanoja
Finlands Bank
generaldirektör
Niina
Kopola
Business Finland Oy
statistikdirektör
Ville
Vertanen
Statistikcentralen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Statens ekonomiska forskningscentral
Inkallad frånvarande: 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hörde: 
finansråd
Harri
Kähkönen
finansministeriet
budgetråd
Johanna
von Knorring
finansministeriet
ekonomidirektör
Mika
Niemelä
arbets- och näringsministeriet
direktionens rådgivare
Lauri
Kajanoja
Finlands Bank
generaldirektör
Niina
Kopola
Business Finland Oy
statistikdirektör
Ville
Vertanen
Statistikcentralen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Statens ekonomiska forskningscentral
Inkallad frånvarande: 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Onsdag 23.10.2019 kl. 11.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet och lagutskottet för utlåtande. 
Utskottet godkände planen för hörande av sakkunniga. Utskottet kallar in: justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket, Finansinspektionen, Transport- och kommunikationsverket Traficom, marknadsdomstolen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Finlands näringsliv rf, Företagarna i Finland rf, dataombudsmannen. Utskottet begär skriftligt yttrande av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hörde: 
prognoschef
Markku
Lehmus
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
äldre forskare
Hannu
Karhunen
Löntagarnas forskningsinstitut
ekonomisk expert
Simo
Pinomaa
Finlands näringsliv rf
chefsekonomist
Mauri
Kotamäki
Centralhandelskammaren
generalsekreterare
Seppo
Orjasniemi
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Inkallad med förhinder: 
Företagarna i Finland rf
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hörde: 
prognoschef
Markku
Lehmus
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
äldre forskare
Hannu
Karhunen
Löntagarnas forskningsinstitut
ekonomisk expert
Simo
Pinomaa
Finlands näringsliv rf
chefsekonomist
Mauri
Kotamäki
Centralhandelskammaren
generalsekreterare
Seppo
Orjasniemi
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Inkallad med förhinder: 
Företagarna i Finland rf
Fredag 25.10.2019 kl. 11.00
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Statsrådets E-utredning
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
Företagarna i Finland rf
Förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Förberedande debatt förs. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Hannu
Koivurinta
finansministeriet
chefen för juridiska ärenden
Eija
Kontuniemi
Hansel Ab
säkerhetsdirektör
Kai
Knape
försvarsministeriet
överinspektör
Janne
Liljavuori
Polisstyrelsen
specialsakkunnig
Niina
Ruuskanen
Konkurrens- och konsumentverket
chef för näringslivs- och konkurrensfrågor
Satu
Grekin
Företagarna i Finland rf
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands näringsliv rf
Frånvarande med förhinder: 
biträdande justitieombudsman
Maija
Sakslin
Riksdagens justitieombudsmans kansli
22.10.2019 kl. 16.30
Senast publicerat 23.10.2019 14:15