Veckoplan
Lagutskottet
Veckoplan för veckan 43/2019
Tisdag 22.10.2019 kl. 10.30
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Statsrådets redogörelse
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
finansministeriet
Västra och inre Finlands rättshjäps- och intressebevakningsdistrikt
Förberedande debatt inleds. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
Statsrådets E-utredning
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kriminalinspektör
Markku
Ranta-aho
centralkriminalpolisen
biträdande dataombudsman
Jari
Råman
dataombudsmannens byrå
Finlands nationella medlem
Lilja
Limingoja
Eurojust
advokat
Jussi
Sarvikivi
Finlands Advokatförbund
professor
Sakari
Melander
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
inrikesministeriet
Gränsbevakningsväsendet
Helsingfors tingsrätt
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
finansministeriet
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande 
Torsdag 24.10.2019 kl. 10.15
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 19/2019 vp - E 125/2016 vp har lämnats till lagutskottet för kännedom. 
-. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Hallituksen esitys
Statsrådets redogörelse
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Brottspåföljdsmyndigheten
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt fortsätter. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Sofia
Aspelund
justitieministeriet
regeringssekreterare
Sirpa
Sillstén
arbets- och näringsministeriet
Konkurrens- och konsumentverket
Finansinspektionen
Fredag 25.10.2019 kl. 9.15
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
Statsrådets E-utredning
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018
Medborgarinitiativ
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
intressebevakningsexpert
Tiina
Vyyryläinen
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
expert
Karoliina
Katila
Företagarna i Finland rf
bolagsjurist
Maija
Karskela
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry
Ferratum Finland Oy
Finlands Advokatförbund
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finanssiala ry
Senast publicerat 21.10.2019 15:36