Veckoplan
Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 43/2019
Tisdag 22.10.2019 kl. 10.30
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 19/2019 vp - E 125/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
jord- och skogsbruksministeriet
lagstiftningsråd
Johannes
Heikkonen
justitieministeriet
professor
Olli
Mäenpää
professor
Tuomas
Ojanen
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
kollegieforskare
Klaus
Tuori
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Onsdag 23.10.2019 kl. 9.30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
professor
Mikael
Hidén
professor
Juha
Lavapuro
professor
Olli
Mäenpää
professor
Tuomas
Ojanen
professor
Veli-Pekka
Viljanen
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Fredag 25.10.2019 kl. 9.30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
professor
Kaarlo
Tuori
biträdande professor
Ida
Koivisto
professor
Olli
Mäenpää
professor
Tomi
Voutilainen
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor
Veli-Pekka
Viljanen
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Senast publicerat 18.10.2019 14:24