Veckoplan
Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 50/2019
Tisdag 10.12.2019 kl. 12.15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
Regeringens proposition
Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 
Utskottet förde allmän debatt. 
I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande med ändringar. 
 
Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat
Utskottets eget ärende
Utskottet hörde: 
överdirektör
Jaana
Vuorio
Migrationsverket
direktör för asylenheten
Antti
Lehtinen
Migrationsverket
polisöverdirektör
Seppo
Kolehmainen
Polisstyrelsen
polischef, poliskommendör
Lasse
Aapio
Helsingfors polisinrättning
programdirektör
Tobias
van Treeck
IOM Finland
 
sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Onsdag 11.12.2019 kl. 11.15
Statsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kontrollen av Kroatiens fullständiga tillämpning av Schengenregelverket
Statsrådets E-utredning
Antecknas för kännedom. 
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat
Utskottets eget ärende
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Todetaan teeman: "Palauttaminen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 14.11.2019 turvapaikka-asiassa" käsittely päättyneeksi ja että tämän teeman asiantuntijalausunnot ovat julkisia. 
Teema: Palauttaminen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 14.11.2019 turvapaikka-asiassa 
Statsrådets utredning: EU; RIF; Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Ilmari
Uljas
inrikesministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
12.12.2019 kl. 10.00
Senast publicerat 11-12-2019 09:00