Veckoplan
Finansutskottet
Veckoplan för veckan 7/2020
Fredag 14.2.2020 kl. 10.00
Skattedelegationen
Ajankohtaiset asiat jaostossa
Utskottets eget ärende
Delegationen har hört: 
avdelningschef, överdirektör
Terhi
Järvikare
finansministeriet
regeringsråd
Merja
Sandell
finansministeriet
Fredag 14.2.2020 kl. 11.30
Finansutskottet
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Statsrådets U-skrivelse
En kompletterande skrivelse UJ 1/2020 vp - U 65/2018 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 22/2019 vp - E 125/2016 har lämnats till finansutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
En kompletterande skrivelse UJ 2/2020 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
Ärendet har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
Eurogruppen, Ekofinrådet 17.-18.2.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Utskottet hör: 
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
Senast publicerat 14-02-2020 08:48