Veckoplan
Finansutskottet
Veckoplan för veckan 43/2019
Tisdag 22.10.2019 kl. 9.30
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
konsultativ tjänsteman
Satu
Karppanen
social- och hälsovårdsministeriet
ledande expert
Sari
Kehusmaa
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
socialråd
Eine
Heikkinen
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
specialsakkunnig
Anna
Haverinen
​Finlands Kommunförbund
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Centralförbundet för de gamlas väl rf
Tisdag 22.10.2019 kl. 10.30
Skattedelegationen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
forskningshandledare
Seppo
Kari
Statens ekonomiska forskningscentral
chefsekonomist
Mauri
Kotamaki
Centralhandelskammaren
chefsekonom
Mikael
Kirkko-Jaakkola
Skattebetalarnas Centralförbund rf
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Företagarna i Finland rf
Enheten för utredning av grå ekonomi
Deleagationen har tillställts ett meddelande, ingenting att yttra: 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
specialsakkunnig
Anu
Sallinen
försvarsministeriet
gränsbevakningsöverinspektör
Reijo
Lahtinen
inrikesministeriet
kulturråd
Päivi
Salonen
undervisnings- och kulturministeriet
avdelningsdirektör
Mikko
Härö
Museiverket
jurist
Juha
Maaperä
Museiverket
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Forststyrelsen
Senatfastigheter
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
kl. 11.00
ledande expert
Niina
Puolusmäki
arbets- och näringsministeriet
Tisdag 22.10.2019 kl. 11.00
Trafikdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
ledande expert
Tiina
Haapasalo
Finlands näringsliv rf
näringschef
Lauri
Muranen
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
logistikchef
Outi
Nietola
Skogsindustrin rf
verkställande direktör
Paavo
Syrjö
Infra rf
ledande expert
Ari
Herrala
Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Tisdag 22.10.2019 kl. 12.00
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenterades. 
Utskottet förde allmän debatt. 
I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande med ändringar. 
En reservation lämnades till betänkandet: 
Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hörde: 
forskningsdirektör
Essi
Eerola
Statens ekonomiska forskningscentral
prognoschef
Janne
Huovari
Pellervon taloustutkimus PTT
verkställande direktör
Aki
Kangasharju
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hörde: 
forskningsdirektör
Essi
Eerola
Statens ekonomiska forskningscentral
prognoschef
Janne
Huovari
Pellervon taloustutkimus PTT
verkställande direktör
Aki
Kangasharju
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Onsdag 23.10.2019 kl. 8.30
Arbets- och näringsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
chefsplanerare
Kai
Husso
arbets- och näringsministeriet
direktör
Ari
Grönroos
Business Finland Oy
direktör för affärsområde
Erja
Turunen
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
styrelseordförande
Urho
Ilmonen
Uppfinningsstiftelsen
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Finlands näringsliv rf
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Företagarna i Finland rf
Finlands Akademi
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tammerfors stad
Onsdag 23.10.2019 kl. 9.00
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
enhetschef, migrationsdirektör
Tiina
Snellman
inrikesministeriet
biträdande chef
Raimo
Pyysalo
Migrationsverket
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Utvecklingspolitiska kommissionen
Kyrkans utlandshjälp
Finlands Flyktinghjälp
Finlands UNICEF rf
Abilis Consulting Oy
Finnwatch rf
 
Onsdag 23.10.2019 kl. 9.30
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
direktör
Liisa
Savunen
Finlands Akademi
verksamhetsledare, SVD
Leena
Wahlfors
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
verksamhetsledare
Petri
Lempinen
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
näringspolitisk sakkunnig
Heikki
Holopainen
Bildningsarbetsgivarna rf
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Forskarförbundet
Professorsförbundet
Finlands studentkårers förbund FSF rf
Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
Deleagationen har tillställts ett meddelande, ingenting att yttra: 
Forsknings- och innovationsrådet
Onsdag 23.10.2019 kl. 10.30
Jordbruksdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
konsultativ tjänsteman
Heikki
Piiparinen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Johanna
Niemivuo-Lahti
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Birgitta
Vainio-Mattila
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Jaana
Kaipainen
jord- och skogsbruksministeriet
chefsforskare
Tapio
Salo
Naturresursinstitutet
Onsdag 23.10.2019 kl. 11.45
Bostads- och miljödelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
konsultativ tjänsteman
Jaana
Nevalainen
miljöministeriet
konsultativ tjänsteman
Armi
Liinamaa
finansministeriet
regeringssekreterare
Liisa
Meritähti
miljöministeriet
Delegationen inledde förberedande debatt. 
Onsdag 23.10.2019 kl. 12.45
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
utrikesministeriet
rådgivare, utvecklingspolitik
Antti
Rautavaara
utrikesministeriet
Delegationen inledde förberedande debatt. 
Torsdag 24.10.2019 kl. 8.30
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
överste
Manu
Tuominen
Huvudstaben
överste
Jyrki
Kaisanlahti
Arméstaben
kommendör
Janne
Muurinen
Marinstaben
överstelöjtnant
Tomi
Böhm
Flygstaben
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
SaferGlobe - Peace and Security Think Tank
 
Torsdag 24.10.2019 kl. 9.30
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
direktör
Minna
Saario
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Mikko
Huovila
social- och hälsovårdsministeriet
samordnare
Tomi
Hytönen
finansministeriet
överläkare
Sirkku
Pikkujämsä
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
ledande expert
Jarmo
Kärki
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
finansministeriet
​Finlands Kommunförbund
Delegationen beslutar om fortsatt utfrågning. 
Torsdag 24.10.2019 kl. 11.00
Trafikdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
enhetschef, kommunikationsråd
Sini
Wirén
kommunikationsministeriet
ledande expert
Jani
von Zansen
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Aino
Still
kommunikationsministeriet
överinspektör
Toni
Bärman
Transport- och kommunikationsverket
trafiksakkunnig
Johanna
Vilkuna
​Finlands Kommunförbund
direktör
Jonna
Juslin-Uotila
VR-Group Ab
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Suomen Paikallisliikenneliitto - Finlands Lokaltrafikförbund r.y.
Suomen Taksiliitto ry
Linja-autoliitto
Helsingforsregionens trafik
Delegationen beslutar om fortsatt utfrågning. 
Torsdag 24.10.2019 kl. 13.30
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
utrikesminister
Pekka
Haavisto
understatssekreterare
Pekka
Puustinen
utrikesministeriet
ekonomidirektör
Risto
Hakoila
utrikesministeriet
Förberedande debatt fortsätter. 
Fredag 25.10.2019 kl. 8.00
Jordbruksdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
konsultativ tjänsteman
Markku
Himanen
jord- och skogsbruksministeriet
verkställande direktör
Harri
Mäkivuokko
ProAgria Keskusten Liitto ry
verkställande direktör
Peter
Österman
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund
verkställande direktör
Tomi
Alakoski
Finlands 4H-förbund
förvaltningsdirektör
Matti
Hyytinen
Lantmäteriverket
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry
Skogsindustrin rf
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF ry
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Maatalouden Erikoisyhdistysten liitto ry
specialsakkunnig
Erkki
Joki-Tokola
Naturresursinstitutet
Naturresursinstitutet
Renbeteslagsföreningen
Fredag 25.10.2019 kl. 8.30
Arbets- och näringsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
industriråd
Pekka
Grönlund
arbets- och näringsministeriet
direktör
Pekka
Ripatti
Energimyndigheten
Executive Director
Teija
Lahti-Nuuttila
Business Finland Oy
direktör för affärsområde
Jussi
Manninen
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
ledande expert
Saara
Tamminen
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå
UF-centret
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Migrationsverket
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
forskningsenheten BIOS
Uleåborgs stad
Fredag 25.10.2019 kl. 9.00
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
chef för konststöd
Esa
Rantanen
Centret för konstfrämjande
generalsekreterare
Rosa
Meriläinen
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
verksamhetsledare
Viivi
Seirala
Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland rf
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Nationella audiovisuella institutet
Informationscentret för Dans rf
Utvecklingscentralen Lärorik
Kansanvalistusseura
sametinget
Centralförbundet för Finlands Teaterorganisationer
Teatercentrum rf
Delegationen beslutar om fortsatt utfrågning. 
Fredag 25.10.2019 kl. 10.00
Skattedelegationen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Regeringens proposition
Förberedande debatt förs. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
 
Förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Förberedande debatt förs. 
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Ålands landskapsregering
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Ålands landskapsregering
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Förberedande debatt förs. 
Delegationen har hört: 
Ålands landskapsregering
Fredag 25.10.2019 kl. 10.15
Bostads- och miljödelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
ekonomichef
Timo
Jaakkola
miljöministeriet
miljöråd
Päivi
Gummerus-Rautiainen
miljöministeriet
chef, rekreation och turism i naturen
Sakari
Kokkonen
Forststyrelsen
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Y-Säätiö
Främjarna av hyresboende till rimligt pris - KOVA rf
​Finlands Kommunförbund
WWF Finland
Håll Skärgården Ren rf
Fredag 25.10.2019 kl. 11.30
Finansutskottet
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
direktör
Matti
Okko
Statens revisionsverk
Företagarna i Finland rf
Centralhandelskammaren
chefsekonom
Mikael
Kirkko-Jaakkola
Skattebetalarnas Centralförbund rf
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Löntagarnas forskningsinstitut
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
direktör
Matti
Okko
Statens revisionsverk
ekonomisk expert
Petri
Malinen
Företagarna i Finland rf
Centralhandelskammaren
chefsekonom
Mikael
Kirkko-Jaakkola
Skattebetalarnas Centralförbund rf
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Löntagarnas forskningsinstitut
22.10.2019 kl. 16.30, Ravintola Palace, Eteläranta 10, Helsinki
Skattedelegationen
22.10.2019 kl. 18.00, Säätytalo
Finansutskottet
23.10.2019 kl. 8.00, Eduskuntaravintolan kabinetti
Kultur- och vetenskapsdelegationen
24.10.2019 kl. 8.15, Kansalaisinfo
Kultur- och vetenskapsdelegationen
24.10.2019 kl. 10.00, VM Snellmanninkatu 1
Skattedelegationen
Senast publicerat 23.10.2019 16:48