Veckoplan
Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020
Tisdag 22.9.2020 kl. 10.00
Inget möte
Onsdag 23.9.2020 kl. 9.30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Inkeri
Lilleberg
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Harri
Haavisto
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Ville
Laasonen
miljöministeriet
expert
Jukka
Makkonen
Finsk Energiindustri rf
direktör för skogsärenden
Matti
Mäkelä
Skogsindustrin rf
branschchef
Hannes
Tuohiniitty
Bioenergia ry
verksamhetsledare
Anna
Virolainen-Hynnä
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
skyddsexpert
Hanna
Aho
Finlands naturskyddsförbund rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
professor
Jero
Ahola
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
Finlands miljöcentral
Klimatpanelen
Naturpanelen
direktör för samhällskontakter
Mika
Aho
St1 Nordic Oy
Torsdag 24.9.2020 kl. 10.00
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
chefsforskare
Minna
Kaljonen
Finlands miljöcentral
Finsk Handel rf
intressebevakningsdirektör
Susann
Rännäri
Förbundet för Ekologisk Odling rf
jordbruksdirektör
Johan
Åberg
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
specialsakkunnig
Tapani
Veistola
Finlands naturskyddsförbund rf
forskare
Markus
Vinnari
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
specialforskare
Sari
Luostarinen
Naturresursinstitutet
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
WWF Finland
Fredag 25.9.2020 kl. 9.30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Förberedande debatt förs. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Grundlagsutskottet: GrUU 26/2020 rd. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp har lämnats till miljöutskottet för kännedom. 
Antecknas ha inkommit:. 
Statsrådets utredning: Den framtida strategin för smart sektorsintegration och vätgasstrategin
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 17/2020 vp - E 69/2020 vp har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Antecknas ha inkommit:. 
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av förslag till ändring av bilaga IV till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall inför den femtonde partskonferensen och om Europeiska unionens ståndpunkt när det gäller förslag från andra parter om ändring av bilaga IV och andra bilagor
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Tia
Laine-Ylijoki-Laakso
miljöministeriet
enhetschef
Sara
Kajander
försvarsministeriet
lagstiftningsråd
Virpi
Korhonen
justitieministeriet
miljöråd
Katja
Söderlund
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
jurist
Maria-Pia
Karppela
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
miljöjurist
Matti
Kattainen
Finlands naturskyddsförbund rf
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands miljöcentral
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 22.9.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Johanna
Korpi
miljöministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 22.9.2020. 
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020
Statsrådets E-utredning
Förberedande debatt förs. 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Inofficiellt distansmöte 22.9.2020 kl. 10.00
Inofficiellt distansmöte 23.9.2020 kl. 9.30
Inofficiellt distansmöte 24.9.2020 kl. 10.00
Senast publicerat 22-09-2020 16:04