Veckoplan
Finansutskottet
Veckoplan för veckan 39/2020
Tisdag 22.9.2020 kl. 9.30
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Regeringens årsberättelse 2019
Berättelse
Beslut fattades om uttalanden. 
Delegationen har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
Behandlingen i delegationen har avslutats. 
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
budgetråd
Tero
Tyni
finansministeriet
finansråd
Arto
Salmela
finansministeriet
regeringsråd
Ismo
Tuominen
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Kirsi
Päivänsalo
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Susanna
Rahkonen
social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Delegationen förde allmän debatt. 
Delegationen godkände utkastet till betänkande. 
Delegationen förde förberedande debatt i samband med den allmänna debatten. 
Behandlingen i delegationen har avslutats. 
Tisdag 22.9.2020 kl. 10.30
Skattedelegationen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
hörde 
budgetråd
Petri
Syrjänen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Filip
Kjellberg
finansministeriet
Lantråd
Veronica
Thörnroos
Ålands landskapsregering
förvaltningschef
John
Eriksson
Ålands landskapsregering
finanschef
Conny
Nyholm
Ålands landskapsregering
senior rättssakkunnig
Niclas
Slotte
Ålands landskapsregering
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Delegationen förde förberedande debatt. 
Utkast till utlåtande presenterades. 
Delegationen förde allmän debatt. 
Delegationen förrättade den detaljerade behandlingen av ärendet. 
Behandlingen i delegationen har avslutats. 
Delegationen godkände utkastet till utlåtande. 
Delegationen har tillställts ett skriftligt yttrande: 
finansministeriet
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
kl. 10.45
budgetråd
Marko
Synkkänen
finansministeriet
branschdirektör
Teppo
Koivisto
Statskontoret
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Delegationen förde allmän debatt. 
Delegationen godkände utkastet till betänkande. 
Behandlingen i delegationen har avslutats. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
Statsrådets U-skrivelse
Delegationen hörde: Delegationen 
kl. 10.45
konsultativ tjänsteman
Harri
Joiniemi
finansministeriet
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Delegationens förslag till beslut godkändes: Ståndpunkt. 
Behandlingen i delegationen har avslutats. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2021–2023 (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Delegationen hörde: Delegationen 
kl. 10.45
specialsakkunnig
Upi
Talsi
finansministeriet
Delegationen har tillställts ett skriftligt yttrande: 
kl. 10.45
jord- och skogsbruksministeriet
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Delegationens förslag till beslut godkändes: Ståndpunkt. 
Behandlingen i delegationen har avslutats. 
Onsdag 23.9.2020 kl. 10.30
Jordbruksdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
jord- och skogsbruksministeriet
arbets- och näringsministeriet
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Torsdag 24.9.2020 kl. 11.30
Finansutskottet
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp har lämnats till finansutskottet för kännedom. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utkastet till skattedelegationens utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
Statsrådets U-skrivelse
Skattedelegationens förslag till beslut presenteras. 
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2021–2023 (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)
Statsrådets U-skrivelse
Skattedelegationens förslag till beslut presenteras. Utskottet instämmer i statsrådets ståndpunkt men framhäver vikten av att förädlingsindustrin tillförsäkras tillgång till sill som råvara. 
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärderför att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningenom momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Förhandsbehandling 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess UJ 24/2020 rd. 
Utskottet hör: 
kl. 11.45
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Fredag 25.9.2020 kl. 11.30
Finansutskottet
Senast publicerat 22-09-2020 15:47