Senast publicerat 17-09-2021 15:12

VeckoplanArbetslivs- och jämställdhetsutskottet Veckoplan för veckan 38/2021

Inofficiellt distansmöte ti 21.9.2021 kl. 12.15 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd

Sakkunniga: 

 • ledande expert Seija Jalkanen arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Johanna Ylitepsa arbets- och näringsministeriet

Statsrådets utredning: EU; Meddelande från kommissionen: EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i ett föränderligt arbetsliv

Statsrådets E-utredningE 96/2021 rd

Sakkunniga: 

 • medicinalråd Kristiina Mukala social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Antti Närhinen arbets- och näringsministeriet

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

Inofficiellt distansmöte on 22.9.2021 kl. 11.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 94/2021 rd

Sakkunnig: 

 • regeringssekreterare Mari Leinonen social- och hälsovårdsministeriet

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Statsrådets redogörelseSRR 5/2021 rd

Sakkunniga: 

 • rådgivare Katja Tiilikainen utrikesministeriet
 • rådgivare Iina Älli utrikesministeriet
 • rådgivare Venla Voutilainen utrikesministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

Torsdag 23.9.2021 kl. 12.15 

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd

Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Statsrådets redogörelseSRR 5/2021 rd

Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande till utrikesutskottet. 

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

BerättelseB 8/2021 rd

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 119/2021 rd

Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande 

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 14.9. ja 15.9.2021.: 

Sakkunnig: 

 • regeringsråd Timo Meling arbets- och näringsministeriet

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • social- och hälsovårdsministeriet

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Folkpensionsanstalten
 • Nylands arbets- och näringsbyrå
 • ​Finlands Kommunförbund

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 17.9.2021. 

Förberedande debatt förs. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om maskinprodukter (maskinproduktförordningen)

Statsrådets U-skrivelseU 30/2021 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 10.9.2021: 

Sakkunnig: 

 • specialsakkunnig Katri Tytykoski social- och hälsovårdsministeriet

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Följande ståndpunkt godkänns: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 

Statsrådets utredning: RIF; EU:s strategi mot människohandel 2021–2025

Statsrådets E-utredningE 79/2021 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 10.9.2021: 

Sakkunnig: 

 • konsultativ tjänsteman Venla Roth justitieministeriet

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 21.9.2021: 

Sakkunniga: 

 • ledande expert Seija Jalkanen arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Johanna Ylitepsa arbets- och näringsministeriet

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 94/2021 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 15.9.2021: 

Sakkunniga: 

 • direktör Eerik Tarnaala Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd
 • överinspektör Anni Valovirta Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • chefsjurist Timo Koskinen Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • expert Suvi Lahti-Leeve Finlands näringsliv rf

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • arbets- och näringsministeriet
 • justitieministeriet
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Företagarna i Finland rf

Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 

 • Dataombudsmannens byrå

Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 22.9.2021: 

Sakkunnig: 

 • regeringssekreterare Mari Leinonen social- och hälsovårdsministeriet

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Statsrådets redogörelseSRR 4/2021 rd

Ärendet har lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuellt utlåtande till förvaltningsutskottet. Tidsfrist: 15.10.2021. 

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 14.9. ja 17.9.2021: 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Sakkunniga: 

 • utvecklingsdirektör Harri Martikainen inrikesministeriet
 • utvecklingsråd Aarne Kinnunen justitieministeriet
 • regeringsråd Kari Klemm arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Pirjo Lillsunde social- och hälsovårdsministeriet
 • specialsakkunnig Tove Ruokoja social- och hälsovårdsministeriet

Sakkunniga: 

 • specialsakkunnig Elina Castrén Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara Jämställdhetsombudsmannens byrå
 • direktör Eerik Tarnaala Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Höj lönenivån för sjukskötare

MedborgarinitiativMI 1/2021 rd

Diskuterades både tidpunkten för en offentlig utfrågning och planen för hörande av sakkunniga. 

Konstaterades tidpunkten för en offentlig utfrågning: onsdagen 13.10.2021 kl. 11.30 och sakkuniga: ansvariga för initiativet. 

Inofficiellt distansmöte fr 24.9.2021 kl. 11.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Regeringens propositionRP 123/2021 rd

Förhandsbehandling 

Sakkunniga: 

 • specialsakkunnig Jasmiina Jokinen justitieministeriet
 • diskrimineringsombudsman Kristina Stenman Diskrimineringsombudsmannens byrå

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd

Sakkunniga: 

 • konsultativ tjänsteman Sari Haavisto arbets- och näringsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • inrikesministeriet
 • planeringschef Kirsi Heinivirta undervisnings- och kulturministeriet