Senast publicerat 15-10-2021 14:03

VeckoplanGrundlagsutskottet Veckoplan för veckan 42/2021

Tisdag 19.10.2021 kl. 10.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Regeringens propositionRP 136/2021 rd

Sakkunniga: 

 • specialsakkunnig Nina Routti-Hietala inrikesministeriet
 • professor Olli Mäenpää 
 • professor Tomi Voutilainen 

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • justitieråd, professor Juha Lavapuro 

Onsdag 20.10.2021 kl. 9.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Regeringens propositionRP 106/2021 rd

Sakkunniga: 

 • professor Veli-Pekka Viljanen 
 • professor Kaarlo Tuori 

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Regeringens propositionRP 136/2021 rd

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt

Regeringens propositionRP 163/2021 rd

Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 170/2021 rd

Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Statsrådets utredning: Konferens om Europas framtid

Statsrådets E-utredningE 3/2020 rd

En kompletterande skrivelse EJ 10/2021 vp - E 3/2020 vp har lämnats till grundlagsutskottet för kännedom. 

Antecknas för kännedom. 

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

BerättelseB 8/2021 rd

Ett meddelande från arbetslivs- och jämställdhetsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

Torsdag 21.10.2021 kl. 10.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Regeringens propositionRP 107/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )

Statsrådets U-skrivelseU 28/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Inofficiellt distansmöte fr 22.10.2021 kl. 9.30 Inställt inofficiellt distansmöte

Fredag 22.10.2021 kl. 9.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Regeringens propositionRP 127/2021 rd

Sakkunniga: 

 • regeringsråd Kirsi Lamberg undervisnings- och kulturministeriet
 • regeringsråd Sami Aalto undervisnings- och kulturministeriet
 • lagstiftningsråd Anna-Stiina Tarkka justitieministeriet
 • professor Janne Salminen 
 • professor Sakari Melander 
 • universitetslektor Pauli Rautiainen