Veckoplan
Stora utskottet
Veckoplan för veckan 16/2021
Onsdag 21.4.2021 kl. 12.30, officiellt distansmöte
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Statsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingarna om ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan (Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
Statsrådets U-skrivelse
Antecknas ha inkommit:. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014.
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande från kulturutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. U 65/2018 vp - UJ 51/2020 vp 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hälsorisker samt om upphävande av beslut Nr 1082/2013/EU
Statsrådets U-skrivelse
Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 5/2021 rd. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter
Statsrådets U-skrivelse
Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 6/2021 rd. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Statsrådets U-skrivelse
Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 7/2021 rd. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 (En enda kontaktpunkt för tullen i EU)
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 2 till EU:s budget för budgetåret 2021 (ändringsbudget 2/2021; Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till finansutskottet för utlåtande. 
Ställningstagandet av finansutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till förvaltningsutskottet och lagutskottet. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till grundlagsutskottet. 
Valtioneuvoston selvitys: Selvitysdirektiivin ja rahoitusvakuusdirektiivin uudelleentarkastelu
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till ekonomiutskottet. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en europeisk pelare för sociala rättigheter
Statsrådets E-utredning
Den kompletterande skrivelsen * har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen EKU 2/2021 vp för eventuella åtgärder till kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalaisen kehitysrahoituksen rakenteen kehittäminen (EFAD)
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till utrikesutskottet och finansutskottet. 
Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet och ekonomiutskottet. 
Utskottet beslutar begära utlåtande av social- och hälsovårdsutskottet 
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan unionin puolesta Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevaan yleissopimukseen (Bernin yleissopimus) tehtävistä muutoksista
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till miljöutskottet. 
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vammaisstrategia
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Statsrådets utredning: Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T); revidering av förordningen, föregripande inflytande
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet. 
Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till finansutskottet och ekonomiutskottet. 
Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens meddelande om kriterier vid bedömningen av förenligheten med den inre marknaden hos statligt stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till ekonomiutskottet. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till finansutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, ekonomiutskottet och miljöutskottet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
Statsrådets U-skrivelse
Den kompletterande skrivelsen UJ 4/2021 vp - U 14/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 4/2021 vp - U 14/2018 vp för eventuella åtgärder till social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021–2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021–2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2015/EU
Statsrådets U-skrivelse
Den kompletterande skrivelsen UJ 3/2021 vp - U 70/2018 vp har inkommit till riksdagen. 
Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 3/2021 vp - U 70/2018 vp för kännedom till finansutskottet, kulturutskottet, ekonomiutskottet och framtidsutskottet. 
Statsrådets utredning: EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024; beslut med kvalificerad majoritet i rådet
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har inkommit till stora utskottet för kännedom. 
Behandlingen i utskottet har avslutats. 
Antecknas för kännedom. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen avseende förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Folkrepubliken Kina (investeringsavtal som ingås med Kina)
Statsrådets U-skrivelse
Utrikesutskottet: UtUU 2/2021 rd. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Rekommendationer till medlemsstaterna vad gäller deras strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken
Statsrådets E-utredning
Miljöutskottet: MiUU 6/2021 rd. 
Det besluts att fackutskottens utlåtanden skickas för kännedom till statsrådet. 
Jord- och skogsbruksutskottet: JsUU 5/2021 rd. 
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1165/2008, (EG) nr 543/2009, (EG) nr 1185/2009 och rådets direktiv 96/16/EG
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av jord- och skogsbruksutskottet antecknas som inkommet: 
Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En jämlikhetsunion: EU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och deltagande
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från arbetslivs- och jämställdhetsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 21/2021 vp 
Statsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för jordbruket
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från jord- och skogsbruksutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Det europeiska ekonomiska och finansiella systemet: främja öppenhet, styrka och motståndskraft
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från finansutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets utredning: Multilaterala initiativ inom WTO; lägesrapport
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till en direkt tillämplig genomförandeakt för att skydda tumlare i Östersjöns huvudbassäng
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från miljöutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från utrikesutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets utredning: Fördjupa bankunionen och utveckla lagstiftningen om bankernas krishantering och insättningsgarantin
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från finansutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets utredning: Utkast till 2021-års meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna om statligt stöd i nationella domstolar
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från ekonomiutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets utredning: Beslut om tolkningen av avtalet om en enhetlig patentdomstol och tillhörande protokoll
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från ekonomiutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut (bemyndiganden att ratificera protokollet till ILO:s konvention om tvångsarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska gemenskapernas kommissions rekommendation till rådet om godkännande av ett avtal om samarbete mellan Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Sydafrikas regering avseende fredlig användning av kärnenergi
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet InvestEU (InvestEU-programmet)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129, direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 (ändringar av prospektförordningen, direktivet marknader för finansiella instrument och referensvärdesförordningen på grund av covid-19-pandemin)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om ändring av förordningarna (EU) 2017/2402 och (EU) nr 575/2013 (ändringar i ramverket för värdepapperisering)
Statsrådets U-skrivelse
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets utredning med anledning av ett förslag till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning 95/93 om tillfälliga lättnader i de gemensamma reglerna för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser med anledning av covid-19-utbrottet
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande om förfall av ett EU-ärende har inkommit till utskottet. Det konstateras att behandlingen i utskottet har förfallit. 
EU:n ulkoministerien epävirallinen videokokous 19.4.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Skriftligt förfarande pe 16.4.2021. 
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 20.4.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Skriftligt förfarande pe 16.4.2021. 
EU:n energiaministerien epävirallinen videokokous 22.4.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Skriftligt förfarande pe 16.4.2021. 
Ympäristöministerien epävirallinen videokokous 23.4.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Skriftligt förfarande pe 16.4.2021. 
Euroryhmän sekä laajennetun euroryhmän videokokoukset ja valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 16.4.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Sakkunnig: 
minister
Matti
Vanhanen
avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinen finanssineuvos Martti Salmi erityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 
Det antecknades för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte onsdag 14.4.2021 
Eurogruppen, Ekofinrådet 15.-16.3.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit. 
Rapporteringen klar. 
Sakkunnig: 
minister
Matti
Vanhanen
avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinen finanssineuvos Martti Salmi erityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 
Det antecknades för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte onsdag 14.4.2021: 
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Sakkunniga: 
direktör
Mari
Pantsar
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
forskningssamordnare, prognoschef
Ilkka
Kiema
Löntagarnas forskningsinstitut
verkställande direktör
Markus
Lahtinen
Pellervon taloustutkimus PTT
tf. direktör för Centrum för Europa-forskning
Timo
Miettinen
Helsingfors universitet, Centrum för Europaforskning
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte fredag 9.4.2021: 
Sakkunniga: 
vicelantråd
Harry
Jansson
Ålands landskapsregering
rättssakkunnig
Anna-Lena
Sjöberg
Ålands landskapsregering
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte onsdag 14.4.2021 
Sakkunniga: 
direktionens rådgivare
Lauri
Kajanoja
Finlands Bank
chef för internationella ärenden
Pekka
Ristelä
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
chef för internationella ärenden
Maria
Häggman
STTK rf
chef för internationella ärenden
Markus
Penttinen
Akava ry
ledande expert
Janica
Ylikarjula
Finlands näringsliv rf
politices doktor
Sixten
Korkman
Fredag 23.4.2021 kl. 13.30
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Kalastusministerien videokokous 22.2.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Sakkunnig: 
minister
Jari
Leppä (via Teams)
Rapporten antecknas ha inkommit 
avustajanaan: 
Rapporteringen klar. 
Mötet i Europeiska unions råd 22.-23.3.2021 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Sakkunnig: 
minister
Jari
Leppä (via Teams)
Rapporten antecknas ha inkommit 
avustajanaan: 
Rapporteringen klar. 
Maatalousministereiden epävirallinen videokokous 26.4.2021
Sakkunnig: 
minister
Jari
Leppä (via Teams)
avustajanaan: 
EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous 2.3.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Sakkunnig: 
minister
Ville
Skinnari (via Teams)
Rapporten antecknas ha inkommit 
avustajanaan: 
Rapporteringen klar. 
EU:n kehitysministereiden videokokous 29.4.2021
Sakkunnig: 
minister
Ville
Skinnari (via Teams)
avustajanaan: 
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Sakkunniga (via Teams): 
enhetschef, konsultativ tjänsteman
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
specialsakkunnig i EU-ärenden
Heli
Siivola
statsrådets kansli
lagstiftningsråd
Johannes
Leppo
statsrådets kansli
professor
Päivi
Leino-Sandberg
biträdande professor i europeisk unionsrätt
Emilia
Korkea-aho
Suuren valiokunnan ja suomalaisten Euroopan parlamentin jäsenten Teams-tapaaminen 23.4.2021 klo 10.00-12.00
Senast publicerat 20-04-2021 18:55