Senast publicerat 17-06-2022 11:06

VeckoplanKulturutskottet Veckoplan för veckan 24/2022

Tisdag 14.6.2022 kl. 12.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd

Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 

Utskottet förde förberedande debatt. 

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande med ändringar. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens årsberättelse 2021

BerättelseB 2/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • direktör Tiina Kivisaari undervisnings- och kulturministeriet
 • konsultativ tjänsteman Virpi Hiltunen undervisnings- och kulturministeriet
 • regeringsråd Piritta Sirvio undervisnings- och kulturministeriet
 • kulturråd Katri Santtila undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Tarja Kahiluoto undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Maarit Palonen undervisnings- och kulturministeriet
 • ledande expert Olli-Pekka Rissanen finansministeriet
 • jurist Titta Honkala social- och hälsovårdsministeriet

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 43/2022 rd

Utskottet beslutade om fortsatt behandling av ärendet. 

Onsdag 15.6.2022 kl. 11.30 

Regeringens årsberättelse 2021

BerättelseB 2/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 

Utskottet förde förberedande debatt. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek

Regeringens propositionRP 95/2022 rd

Förhandsbehandling 

Utskottet hörde: 

 • regeringssekreterare Elina Anttila undervisnings- och kulturministeriet
 • kulturråd Tapani Sainio undervisnings- och kulturministeriet
 • lagstiftningsråd Anna-Stiina Tarkka justitieministeriet
 • undervisningsråd Susanna Rajala Utbildningsstyrelsen
 • direktör Minna von Zansen Biblioteket för synskadade Celia
 • servicechef Iiro Nummela Synskadades förbund rf
 • verkställande direktör Valtteri Niiranen Kopiosto ry
 • jurist Satu Lundelin Sanasto rf

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • finansministeriet
 • ​Finlands Kommunförbund
 • Rådet för de allmänna biblioteken
 • Finlands biblioteksförening rf
 • Finlands Förlagsförening r.f.
 • Förbundet Utvecklingsstörning rf
 • SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
 • Alzheimer Centralförbundet rf

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Torsdag 16.6.2022 kl. 12.00 

Regeringens årsberättelse 2021

BerättelseB 2/2022 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek

Regeringens propositionRP 95/2022 rd

Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande 

Utskottet godkände åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen. 

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • undervisnings- och kulturministeriet

Utskottet inledde förberedande debatt. 

Fredag 17.6.2022 kl. 11.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek

Regeringens propositionRP 95/2022 rd

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Niilo Mäki Instituutti
 • Erilaisten Oppijoiden Liitto ry

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt fortsätter. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 54/2022 rd

Grundlagsutskottet: GrUU 35/2022 rd. 

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • undervisnings- och kulturministeriet

Förberedande debatt fortsätter. 

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs.