Senast publicerat 16-06-2022 09:00

VeckoplanKommunikationsutskottet Veckoplan för veckan 24/2022

Tisdag 14.6.2022 kl. 12.00 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Statsrådets U-skrivelseU 48/2021 rd

Förhandsbehandling 

Utskottet hörde: 

 • trafikråd Saara Jääskeläinen kommunikationsministeriet
 • överinspektör Sara Österberg kommunikationsministeriet
 • industriråd Juhani Tirkkonen arbets- och näringsministeriet
 • ledande expert Katja Lohko-Soner Transport- och kommunikationsverket
 • chef för samhällsrelationer Anna Sotaniemi Finnair Abp
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • försvarsministeriet
 • Försvarsmakten
 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
 • Teknologiindustrin rf
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
 • VR-Group Ab
 • DNA Ab
 • Elisa Abp
 • Finavia Abp
 • Finnet-förbundet rf

Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 

 • Telia Finland Oyj

Utskottet diskuterade om fortsatt behandling av ärendet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Statsrådets U-skrivelseU 59/2021 rd

Förhandsbehandling 

Utskottet hörde: 

 • trafikråd Saara Jääskeläinen kommunikationsministeriet
 • överinspektör Sara Österberg kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Outi Vilén arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Nicoleta Kaitazis arbets- och näringsministeriet
 • chef för samhällsrelationer Anna Sotaniemi Finnair Abp
 • chef för samhällsrelationer Mikael Ohlström Neste Abp
 • kommunikationschef Jukka Tolvanen Automobilförbundet rf
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Transport- och kommunikationsverket
 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Bilimportörerna och -industrin rf

Utskottet diskuterade om fortsatt behandling av ärendet. 

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över översynen av direktiv 96/53/EG om vikter och dimensioner

Statsrådets E-utredningE 71/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • specialsakkunnig Elisa Vornanen kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Juha Tervonen kommunikationsministeriet
 • ledande expert Otto Lahti Transport- och kommunikationsverket
 • logistikchef Hanna Hietala Skogsindustrin rf
 • direktör Petri Murto Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • verksamhetsledare Marko Forsblom Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • ledamot av Europaparlamentet Elsi Katainen Europaparlamentet
 • Centralhandelskammaren
 • Logistiikkayritysten Liitto ry

Utskottet diskuterade om fortsatt behandling av ärendet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 86/2022 rd

Antecknades ha inkommit: kompletterande svar av sakkunnig från Transport- och kommunikationsverket på de frågor som ställts. 

Onsdag 15.6.2022 kl. 11.15 

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över översynen av direktiv 96/53/EG om vikter och dimensioner

Statsrådets E-utredningE 71/2022 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till utlåtande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 86/2022 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till betänkande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Torsdag 16.6.2022 kl. 12.00 

Åtgärdsmotion om ökade körkortskrav för elsparkcyklar och motsvarande elektroniska fordon

ÅtgärdsmotionAM 69/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Statsrådets U-skrivelseU 48/2021 rd

En kompletterande skrivelse UJ 16/2022 vp - U 48/2021 vp har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Statsrådets U-skrivelseU 59/2021 rd

En kompletterande skrivelse UJ 14/2022 rd - U 59/2021 rd har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 58/2022 rd

Sakkunniga: 

 • överinspektör Fanni Thessler kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Sara Vänttinen kommunikationsministeriet

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

Fredag 17.6.2022 kl. 11.15 Mötesreservering