Senast publicerat 03-05-2021 15:10

Interpellation IP 5/2015 rd 
Paavo Arhinmäki vänst m.fl. 
 
Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information

Till riksdagen

I politiken finns både skrivna och oskrivna regler. En av reglerna i Finlands politik är huggen i sten: En minister ska hålla sig till sanningen. Lagberedningen måste vara baserad på opartisk användning av information, och konsekvenserna måste bedömas så väl som möjligt i förväg.  

Finansminister Alexander Stubb har denna höst avvikit från de här principerna upprepade gånger. När en minister ger felaktig information inför riksdagen är saken ytterst allvarlig. Enligt 60 § i grundlagen ska ministrarna "vara för redbarhet och skicklighet kända finska medborgare". 

Statsminister Juha Sipilä förklarade finansminister Stubbs agerande genom att säga att vi alla ibland begår fel. Vi värdesätter minister Stubbs begäran om ursäkt. Men det handlar inte om ett enstaka fel eller om vårdslöshet. Det handlar om att upprepade gånger ge felaktig eller tendentiöst utvald information för att driva egna politiska syften. 

Finansminister Stubb påstod den 26 november 2015 under riksdagens muntliga frågestund att av myndighetsyttrandena om det omtvistade förvaltningsregistret är i själva verket cirka 90 procent positiva. I verkligheten var siffran (enligt HS utredning) 9,5 procent av myndigheterna och 28,6 procent av alla som lämnade yttranden. Felets storleksklass är betydande. Finansminister Stubb korrigerade inte heller uppgiften när det i en följdfråga under frågestunden uttrycktes tvivel på om siffran kunde stämma. Minister Stubb har också tidigare i offentligheten framhållit att EU:s förordning om värdepapperscentraler skulle förutsätta att förvaltningsregistret tas in i den nationella lagstiftningen, vilket inte stämmer. 

Problemen med beredningen av förvaltningsregistret ökas av att finansministeriet har berett en promemoria enligt vilken ministeriet strävar efter att styra den offentliga debatten om ämnet i en för ministeriet lämplig riktning. En sådan selektiv information är en olämplig utgångspunkt för myndighetsinformation som bör vara öppen, neutral och opartisk. Aamulehti rapporterade om promemorian den 28 november 2015. Det har också förekommit uppgifter i offentligheten om finansministeriets selektiva inställning till att lämna upplysningar till redaktörer. 

Finansminister Stubb har lämnat felaktig information om förvaltningsregistret i offentligheten, men han har gjort sig skyldig till att ge felaktig information också i andra frågor. 

Tisdagen den 24 november 2015 lät finansminister Stubb i riksdagen förstå att regeringen har beslutat återta nedskärningarna av bostadsbidraget till pensionstagare och sade att i samband med kompletteringen av budgeten har vi kunnat finna ersättande åtgärder på annat håll för att täcka besparingen. Samma kväll visade det sig att regeringen sparar 5 miljoner euro och senare mer av bostadsbidraget till pensionstagare genom att frysa de maximala boendeutgifterna. Nedskärningen gäller bostadsbidrag för cirka 50 000 pensionärer nästa år särskilt i tillväxtcentrum. Denna besparing berättade finansminister Stubb ingenting om i riksdagen. 

Redan tidigare samma höst spred finansminister Stubb felaktig information om den "grundliga" beredningen av det så kallade tvångslagspaketet och om utfrågning av sakkunniga i grundlagsfrågor. Den 14 september 2015 berättade finansminister Stubb i Rundradions program Ykkösaamu att regeringen såklart med tjänsteansvar grundligt gick igenom helheten både med arbets- och näringsministeriets arbetslagstiftningsproffs och sedan också med grundlagsprofessorer och andra så att vi handlar inom lagens ramar i den här frågan. 

Senare visade det sig att inga sakkunnigyttranden hade begärts. MTV3 begärde att få se sakkunnigyttrandena och slutligen medgav finansministeriet efter halvannan månad att man inte alls hade fått några skriftliga yttranden av sakkunniga i grundlagsfrågor eller av andra lagstiftningsexperter. 

Minister Stubb skapar genom sina inlägg och sitt agerande en tvivelaktig politisk kultur. Det går inte att stillatigande förbigå eller acceptera detta. De här fallen aktualiserar ofrånkomligen frågan om lagberedningsprocesserna sköts med kompetens och om ministrarna agerar på behörigt sätt. Ärendet måste absolut behandlas öppet i riksdagen. 

SDP:s, de grönas och vänsterförbundets riksdagsgrupper har krävt en utredning av minister Stubb om hans agerande och framställt ett önskemål till statsminister Sipilä om statsministerns upplysning i anslutning till ärendet. Den bästa lösningen hade varit att föra finansminister Stubbs förfarande till riksdagen för behandling åtminstone som statsministerns upplysning. Men statsminister Sipilä har varken velat lämna statsministerns upplysning eller ett meddelande till riksdagen. I stället har statsministern sagt att oppositionen har sina egna redskap för att ta upp ärendet i riksdagen. 

Med avseende på demokratin är det ytterst allvarligt om en minister i plenum medvetet ger felaktig information, om man inte kan lita på lagberedningens riktighet, öppenhet och principerna för god förvaltning, om sakkunniga inte utfrågas eller om yttranden av sakkunniga väljs ut för att stödja egna politiska syften. Det handlar om en av hörnstenarna för det politiska beslutsfattandet. Om man inte kan lita på en ministers ord blir beslutsfattandet i riksdagen omöjligt. Ärendet måste absolut utredas för riksdagen. 

Kläm 

På grundval av det ovanstående och med hänvisning till 43 § i Finlands grundlag framställer vi följande interpellation till den behöriga ministern:

Hur kommer regeringen framöver att se till att riksdagen får riktig och opartisk information om lagberedningen och om yttranden som lämnats om den, 
genom hurdana åtgärder avser regeringen i fortsättningen att säkerställa att lagberedningsprocessen är adekvat, öppen och opartisk och att medierna får objektiv information,  
på vilket sätt avser regeringen i fortsättningen att beakta inlämnade sakkunnigyttranden vid beredning av centrala propositioner och 
hur avser regeringen att återställa medborgarnas förtroende för lagberedningens öppenhet, beslutsfattandets ärlighet och finansministerns och finansministeriets agerande? 
Helsingfors 4.12.2015 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
Li Andersson vänst 
 
Kari Uotila vänst 
 
Annika Lapintie vänst 
 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
Jari Myllykoski vänst 
 
Matti Semi vänst 
 
Anna Kontula vänst 
 
Silvia Modig vänst 
 
Markus Mustajärvi vänst 
 
Katja Hänninen vänst 
 
Emma Kari gröna 
 
Heli Järvinen gröna 
 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
Johanna Karimäki gröna 
 
Antero Vartia gröna 
 
Ozan Yanar gröna 
 
Touko Aalto gröna 
 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
Ville Niinistö gröna 
 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
Satu Hassi gröna 
 
Jani Toivola gröna 
 
Krista Mikkonen gröna 
 
Pekka Haavisto gröna 
 
Jyrki Kasvi gröna