Lagmotion
LM
39
2015 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Till riksdagen
MOTIVERING
Finland behöver fler som arbetar och betalar skatter för att trygga välfärdssamhället. För att garantera finländarna ett gott arbetsliv under hela arbetskarriären krävs statligt stöd under de perioder som det av olika skäl blir avbrott i arbetet. Det förutsätter bättre rehabilitering och fortbildning av dem som nu går arbetslösa, men också incitament som gör att det alltid är ekonomiskt fördelaktigt att ta emot jobb och att den som är aktiv gynnas.  
Vår arbetsmarknad har under ett par decennier lidit av en obalans mellan utbud och efterfrågan. Vi har bollat våra långtidsarbetslösa mellan olika myndigheter istället för att införa konkreta syssel-sättningsåtgärder. Utmaningen har legat i att hitta ett läge där arbetssökande och arbetsgivare finner varandra effektivare. 
Aktiva insatser från arbetsförmedlingen bör göras i början av arbetslöshetsperioderna eller direkt vid permitteringar. Det är även viktigt att uppmuntra, också från statligt håll, till egen aktivitet genom att höja den inkomstbundna dagpenningen en aning och samtidigt förkorta utbetalningsperioden. Danmark har goda erfarenheter av en dylik modell. För tillfället planerar regeringen en reform av den sociala tryggheten och utkomstskyddet för arbetslösa. Reformen har beretts av en arbetsgrupp som bl.a. föreslår att längden på den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen ska förkortas. Undersökningar från Finland visar också att störst del av dem som får ett nytt jobb får det genast i början eller i slutet av den tid man har rätt till dagpenning.  
Vi tror på att en förändrad modell leder till att flera återvänder till arbetslivet snabbare. För att åstadkomma denna förändring anser vi att lagen om utkomstskydd för arbetslösa bör ändras. 
Vi föreslår
att riksdagen godkänner följande lagförslag: 
Lag 
om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 361/2010, som följer: 
6 kap. 
Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet 
7 § 
Dagpenningsperiodens maximitid 
Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning betalas för högst 350 arbetslöshetsdagar. I maximitiden inräknas också sådana arbetslöshetsdagar för vilka en person har fått en arbetslöshetsförmån i en sådan stat som tillämpar förordningen om social trygghet eller grundförord-ningen eller med vilken Finland har ingått en överenskommelse om utkomstskydd för arbetslösa. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
Helsingfors 10.11.2015 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Carl
Haglund
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 13.11.2015 13:55