Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

LM 85/2018 rd

Senast publicerat 05-12-2018 14:55

Lagmotion LM 85/2018 rd Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

KristaKiurusdm.fl.

Till riksdagen

MOTIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I lagmotionen föreslås en ändring i 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Lagmotionens syfte är att öka mängden krigsinvalider som har rätt till ersättning för sluten vård genom att sänka den invaliditetsgrad som ger rätt till ersättning från 20 till 10 procent. 

Ändringen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att lagen blivit stadfäst. 

MOTIVERING

I motionen föreslås lagen om skada, ådragen i militärtjänst bli ändrad så att ersättning till en med anledning av krigen 1939—1945 skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst är minst 10 procent kan betalas för vård eller deltidsvård på anstalt även då behovet därav beror på annan skada eller sjukdom än den som ersätts. Med invaliditetsgrad enligt 6 § 5 mom. avses invaliditetsgrad som bedöms på medicinska grunder, det vill säga invaliditetsprocent. Gränsen för denna invaliditetsgrad är för närvarande 20 procent. Den gällande bestämmelsen innebär således att krigsinvalider vars invaliditetsgrad är minst 20 procent har möjligheten att få sluten vård som bekostas av Statskontoret, om de på grund av försämrad hälsa inte klarar sig hemma. Genom motionen ökar mängden krigsinvalider som har rätt till sluten vård som bekostas av Statskontoret. 

I början av 2018 var antalet krigsinvalider cirka 1 500. Om sluten vård efter sänkningen av invaliditetsgraden omfattar lika många av de som har rätt till denna tjänst som för närvarande, det vill säga 29 procent, uppgår tilläggskostnaden jämfört med det nuvarande till uppskattningsvis 10,4—12,3 miljoner euro beroende på hur många av de som flyttar till vårdanstalt som har utnyttjat kommunal öppenvård. De extra kostnaderna av ändringen kan ändå täckas med anslaget för sluten vård till krigsinvalider i statsbudgeten utan att det behöver ökas och utan att det på grund av denna ändring behöver reserveras mer finansiering i ramen för statsfinanserna. Tilläggskostnaden minskar årligen; 2020 beräknas den uppgå till 7,3 miljoner euro, 2021 till 5,2 miljoner euro, 2022 till 3,7 miljoner euro och 2023 till 2,6 miljarder euro utgående från antagandet att alla har utnyttjat den kommunala öppenvården. 

Att utvidga den slutna vården i enlighet med motionen innebär en väsentlig fördel för de berörda invaliderna och underlättar således deras ställning. 

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner följande lagförslag: 

Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 5 mom., sådant det lyder i lag 901/2012, som följer: 
6 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I enlighet med vad som bestäms genom förordning av statsrådet ersätts såsom sjukvård även periodisk läkarundersökning, rehabilitering som avser återställande eller bevarande av arbets- eller funktionsförmågan samt vård eller deltidsvård på anstalt. Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 20 procent och till en med anledning av krigen 1939—1945 skadad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent kan ersättning betalas för vård eller deltidsvård på anstalt även då behovet därav beror på annan skada eller sjukdom än den som ersätts. Dessutom kan ersättning för rehabilitering, även om behovet därav inte beror på skada eller sjukdom som ersätts, betalas till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den dag månad 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 4.12.2018 
KristaKiurusd
HannakaisaHeikkinencent
SariSarkomaasaml
AnneliKiljunensd
Aino-KaisaPekonenvänst
VeronicaRehn-Kivisv
Vesa-MattiSaarakkalablå
OutiAlanko-Kahiluotogröna
ArjaJuvonensaf
SariTanuskd
MarttiTaljacent
PekkaPuskacent
NiiloKeränencent
SariRaassinasaml
JaanaLaitinen-Pesolasaml
KristiinaSalonensd
UllaParviainencent
SatuTaavitsainensd
IlmariNurminensd
AnneLouhelainenblå