Talmanskonferensens förslag
TKF
2
2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
Till riksdagen
FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
Talmanskonferensen föreslår att riksdagens räkenskapsstadga revideras och ajourförs så att den motsvarar det nya reglementet för riksdagens kansli som träder i kraft den 1 januari 2016. Åtgärden föranleds också av att riksdagens kansli blev kund hos statens servicecentral den 1 januari 2015. 
De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2016. 
ALLMÄN MOTIVERING
Riksdagens räkenskapsstadga
Riksdagens räkenskapsstadga trädde ikraft den 1 juni 1988 och den har ändrats nio gånger under 1992—2007. Räkenskapsstadgan måste nu ses över ytterligare för att harmoniera med det nya reglementet för riksdagens kansli som träder i kraft vid årsskiftet. Det nya reglementet upphäver det gamla reglementet till alla delar. och är mer allmänt hållet. Genom det nya reglementet får kansliets förvaltningsavdelning en ny struktur och nya funktioner och ändringarna återverkar också på räkenskapsstadgan.  
Vissa språkliga ändringar föreslås också. 
Förslagets konsekvenser
Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser och det medför heller inga förändringar i antalet anställda vid riksdagens kansli och ämbetsverken i anslutning till det. 
Förslaget har inga konsekvenser för miljön eller effekter som är könsspecifika eller påverkar jämställdheten. 
Ärendets beredning
Ändringen av räkenskapsstadgan har beretts vid riksdagens kansli av förvaltningsbyrån och räkenskapsbyrån. Ändringarna har behandlats i kansliets ledningsgrupp den 25 november 2015. 
DETALJMOTIVERING
Riksdagens räkenskapsstadga
8 §.
I paragrafen föreskrivs om att fastställa den detaljerade indelningen av riksdagens budget. 
I paragrafens 2 mom. föreslås ett skrivfel i den finskspråkiga versionen bli rättat så att ordet "talousarviosta" blir "talousarviota". I den svenskspråkiga versionen görs vissa tekniska ändringar. 
Ekonomiförvaltningsorganisationen
12 §.
Bestämmelsen definierar de ansvariga aktörerna i fråga om kansliets ekonomi samt för betalningsrörelsen och bokföringen vid riksdagens justitieombudsmans kansli.  
I överensstämmelse med det nya reglementet och omorganiseringen av kansliets förvaltningsavdelning föreslås det att 1 mom. ändras så att förvaltningsavdelningen ersätts med förvaltnings- och serviceavdelningen. Eftersom räkenskapsbyrån dras in bör det konstateras att riksdagens justitieombudsmans betalningsrörelse och bokföring sköts av förvaltnings- och serviceavdelningen vid riksdagens kansli. Eftersom riksdagens justitieombudsmans betalningsrörelse och bokföring samt uppgifter som gäller löneutbetalning numera sköts av räkenskapsbyrån har ett omnämnande om detta fogats till bestämmelsen.  
13 §.
I paragrafen föreskrivs om att överföra tjänster till statens servicecentral samt om betalningen av utgifter eller uppbörden av inkomster på ett ämbetsverk eller en inrättning i anknytning till riksdagen.  
Enligt ett serviceavtal som riksdagens kansli och statens servicecentral har ingått har även personalförvaltningsärenden överförts till statens servicecentral och därför bör paragrafen ändras så att kanslikommissionen kan lägga ut både ekonomiförvaltningsuppgifter och personalförvaltningsuppgifter på statens servicecentral för att skötas på det sätt som fastställs i avtalet.  
Det nya reglementet för riksdagens kansli innebär att räkenskapsbyrån dras in och därför föreslås det att paragrafen ändras så att överföringen av vissa utgiftsbetalningar och inkomster på ett ämbetsverk eller en inrättning i anknytning till riksdagen kan ske mot redovisning till förvaltnings- och serviceavdelningen vid riksdagens kansli.  
Betalningsrörelsen, bokföringen och bokslutet
15 §.
I paragrafen föreskrivs om inkomstkonton och utgiftskonton för kansliets betalningsrörelse.  
Eftersom kansliet numera är kund hos statens servicecentral föreslås det att paragrafen ändras så att servicecentralen ska sköta täckningsöverföringar och tömningsöverföringar i stället för räkenskapsbyrån, som inte längre finns. 
16 §.
Paragrafen handlar om utbetalning av löner till kansliets personal och arvoden till riksdagsledamöter och sakkunniga samt om kostnadsersättningar till riksdagsledamöterna. Det föreslås att paragrafen kompletteras med bestämmelser om uträkning av löner, arvoden och ersättningar och om lönebokföringen, som föreslås övergå på statens servicecentral för att skötas med ett sådant löneräkningssystem som bestämts i serviceavtalet. 
Från den 1 oktober 2016 tar riksdagen i bruk statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen (Kieku). Det är möjligt att uträkningen och utbetalningen av arvoden och kostnadsersättningar till riksdagsledamöterna framöver också ska gälla ministerarvodentill ledamöter som samtidigt sköter ministeruppdrag. I riksdagens räkenskapsreglemente ingår närmare anvisningar om hur kontouppgifter för dem som får löner och arvoden ska uppges och de ovan nämnda posterna betalas ut. I förekommande fall kan kanslikommissionen enligt förslaget besluta om hur utbetalningen av ministerarvoden till berörda riksdagsledamöter ska ordnas. 
17 §.
Bestämmelser om riksdagens lösa egendom finns i denna paragraf. Eftersom Statskontoret har ändrat bokföringsenheternas skyldighet att föra bok över sin lösa egendom behövs bestämmelsen inte längre. Däremot behövs det bestämmelser om register över nationalegendom och inventarier. Den grundliga renoveringen av riksdagens byggnader kommer att leda till att värdet på dessa ökar betydligt och de kommer att utgöra en allt större post i riksdagens balansräkning.  
Paragrafen föreslås därför bli ändrad så att i den föreskrivs att statens servicecentral ska sköta bokföringen av nationalegendom och inventarier. Närmare anvisningar om bokföringen och gränsvärden för egendomen samt om uppföljningen av bokföringen ges i riksdagens räkenskapsreglemente. 
20 §.
Bestämmelser om den interna kontrollen ingår i denna paragraf.  
I 1 mom. föreslås språkliga ändringar.  
Dessutom föreslå ett nytt 2 mom. med bestämmelser om vilka uppgifter som hör till internrevisionens uppgifter. Internrevisionen vid riksdagens kansli ska utvärdera kansliets interna tillsyn med hänsyn till om den är tillräcklig, tillförlitlig och fungerande. Kansliets internrevision har i uppgift att ta fram information till den högsta ledningen om huruvida riskhanteringen, den interna kontrollen samt ledningen och förvaltningen är tillräckliga, tillförlitliga och fungerande. 
Ikraftträdande
Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2016. 
På grundval av det som sägs ovan och med stöd av 6 § 1 mom. 8 punkten i riksdagens arbetsordning (40/2000) samt 25 §:n 2 mom. (678/2000) i lagen om statsbudgeten föreslår talmanskonferensen,
följande ändringar i riksdagens räkenskapsstadga: 
Riksdagens beslut 
om ändring av riksdagens räkenskapsstadga 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i riksdagens räkenskapsstadga (460/1988) 8 § 2 mom.,12 § 1 mom., 13 §, 15 § 1 mom. samt 16, 17 och 20 §, 
av dem 8 § 2 mom. och 16 § sådana de lyder i riksdagens beslut 1175/1997, 12 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 723/2000, 13 och 20 § sådana de lyder i riksdagens beslut 929/2005 och 15 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 1100/2000, som följer: 
8 § 
Om riksdagens budget har ändrats ska den detaljerade indelningen ändras utan dröjsmål. 
12 § 
Riksdagens kanslis ekonomi sköts av förvaltnings- och serviceavdelningen vid riksdagens kansli under kanslikommissionens ledning och uppsikt Riksdagens justitieombudsmans betalningsrörelse och bokföring samt uppgifter som gäller löneutbetalning sköts av förvaltnings- och serviceavdelningen vid riksdagens kansli på det som närmare föreskrivs i riksdagens räkenskapsreglemente. 
13 § 
Kanslikommissionen kan lägga ut ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter på statens servicecentral för att skötas på det sätt som bestäms i ett serviceavtal samt mot redovisning till förvaltnings- och serviceavdelningen överföra betalningen av vissa utgifter eller uppbörden av inkomster på ett ämbetsverk eller en inrättning vid riksdagen. 
15 § 
Riksdagens kansli har för sin betalningsrörelse ett inkomstkonto och ett utgiftskonto samt andra bankkonton i enlighet med vad som föreskrivs i räkenskapsreglementet. Statens servicecentral sköter täcknings- och tömningsöverföringarna. 
16 § 
Löner och arvoden i riksdagen ska räknas och betalas ut samt lönebokföringen skötas av statens servicecentral med ett löneräkningssystem enligt ett serviceavtal om inte något annat förfarande är motiverat och kanslikommissionen beslutar något annat. 
17 § 
Statens serviciecentral ska sköta bokföringen av riksdagens nationalegendom och inventarier. Närmare anvisningar om bokföringen och gränsvärden för egendomen samt om uppföljningen ges i riksdagens räkenskapsreglemente. 
20 § 
Ledningen för riksdagens kansli och ledningen för riksdagens justitieombudsmans kansli ska ordna den interna kontrollen och svara för att den är korrekt och tillräcklig, enligt vad som bestäms närmare i riksdagens räkenskapsreglemente. 
Internrevisionen vid riksdagens kansli ska utvärdera kansliets interna tillsyn med hänsyn till om den är tillräcklig, tillförlitlig och fungerande. 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 3.12.2015 
Riksdagens talman
Maria
Lohela
Riksdagens generalsekreterare
Seppo
Tiitinen
Gällande lydelse
Riksdagens beslut 
om ändring av riksdagens arbetsordning 
 
8 § 
Om riksdagens budget har ändrats skall den detaljerade indelningen utan dröjsmål ändras. 
12 § 
Riksdagens kanslis ekonomi sköts av förvaltningsavdelningen vid riksdagens kansli under kanslikommissionens ledning och uppsikt Riksdagens justitieombudsmans betalningsrörelse och bokföring sköts av räkenskapsbyrån vid förvaltningsavdelningen 
13 § 
Kanslikommissionen kan lägga ut för räkenskapsbyrån föreskrivna ekonomiförvaltningsuppgifter på statens servicecentral samt mot redovisning till räkenskapsbyrån överföra betalningen av utgifter eller uppbörden av inkomster på ett ämbetsverk eller en inrättning vid riksdagen. 
15 § 
Riksdagens kansli har för sin betalningsrörelse ett inkomstkonto och ett utgiftskonto samt andra bankkonton i enlighet med vad som föreskrivs i räkenskapsreglementet. . Inkomstkontot töms genom att medlen överförs till statens allmänna inkomstkonto. Till utgiftskontot överförs täckning från statens allmänna utgiftskonto 
16 § 
Löner och arvoden betalas som linjeöverföring till den penninginrättning som mottagaren har angivit, om inte något annat förfarande är motiverat. 
17 § 
Ett register skall föras över den lösa egendom som är i riksdagens besittning. Närmare bestämmelser om registreringen och granskningen av egendomen meddelas i räkenskapsreglementet för riksdagen. 
20 § 
Ledningen för riksdagens kansli och ledningen för riksdagens justitieombudsmans kansli ska ordna den interna kontrollen och svara för att den är korrekt och tillräcklig, enligt vad som bestäms närmare i riksdagens räkenskapsreglemente. 
Förslag
Riksdagens beslut 
Riksdagens räkenskapsstadga  
 
8 § 
Om riksdagens budget har ändrats ska den detaljerade indelningen ändras utan dröjsmål. 
12 § 
Riksdagens kanslis ekonomi sköts av förvaltnings- och serviceavdelningen vid riksdagens kansli under kanslikommissionens ledning och uppsikt Riksdagens justitieombudsmans betalningsrörelse och bokföring samt uppgifter som gäller löneutbetalning sköts av förvaltnings- och serviceavdelningen vid riksdagens kansli på det som närmare föreskrivs i riksdagens räkenskapsreglemente. 
13 § 
Kanslikommissionen kan lägga ut ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter på statens servicecentral för att skötas på det sätt som bestäms i ett serviceavtal samt mot redovisning till förvaltnings- och serviceavdelningen överföra betalningen av vissa utgifter eller uppbörden av inkomster på ett ämbetsverk eller en inrättning vid riksdagen. 
15 § 
Riksdagens kansli har för sin betalningsrörelse ett inkomstkonto och ett utgiftskonto samt andra bankkonton i enlighet med vad som föreskrivs i räkenskapsreglementet. Statens servicecentral sköter täcknings- och tömningsöverföringarna. 
16 § 
Löner och arvoden i riksdagen ska räknas och betalas ut samt lönebokföringen skötas av statens servicecentral med ett löneräkningssystem enligt ett serviceavtal om inte något annat förfarande är motiverat och kanslikommissionen beslutar något annat. 
17 § 
Statens serviciecentral ska sköta bokföringen av riksdagens nationalegendom och inventarier. Närmare anvisningar om bokföringen och gränsvärden för egendomen samt om uppföljningen ges i riksdagens räkenskapsreglemente. 
20 § 
Ledningen för riksdagens kansli och ledningen för riksdagens justitieombudsmans kansli ska ordna den interna kontrollen och svara för att den är korrekt och tillräcklig, enligt vad som bestäms närmare i riksdagens räkenskapsreglemente. 
Internrevisionen vid riksdagens kansli ska utvärdera kansliets interna tillsyn med hänsyn till om den är tillräcklig, tillförlitlig och fungerande. 
Senast publicerat 11-05-2017 11:56