Senast publicerat 19-04-2021 19:24

Talmanskonferensens förslag TKF 2/2018 rd Talmanskonferensen Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning

Till riksdagen

Talmanskonferensen föreslår att 72 § i riksdagens arbetsordning ändras i fråga om valet av ersättare i kanslikommissionen. Ändringen syftar till att säkerställa att samtliga riksdagsgrupper har möjlighet att delta i kanslikommissionens sammanträden.  

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

I 72 § i riksdagens arbetsordning (40/2000) föreskrivs det om kanslikommissionen, som leder riksdagens förvaltning. Till kanslikommissionen hör enligt dess 1 mom. talmannen och vice talmännen samt fyra av riksdagen inom sig valda medlemmar, för vilka riksdagen väljer fyra ersättare. Eftersom de fyra medlemmarna till kanslikommissionen väljs enligt principen om proportionell representation företräder de fyra medlemmarna de största riksdagsgrupperna.  

I momentet finns också en bestämmelse om val av fyra ersättare, vilket har möjliggjort att också små och medelstora riksdagsgrupper kan delta i kanslikommissionens sammanträden. I praktiken har samtliga riksdagsgrupper varit representerade i kanslikommissionen genom en medlem eller en ersättare. 

I mitten av juni 2017 bildade de ledamöter som trädde ut ur sannfinländarnas riksdagsgrupp en ny riksdagsgrupp (Nytt alternativ, numera Blå riksdagsgruppen). Därmed finns det i dag nio riksdagsgrupper, och en grupp saknar för närvarande företrädare i kanslikommissionen.  

Riksdagens förvaltning inbegriper ofta frågor som alla riksdagsledamöter måste ta ansvar för inför väljarna (TKF 1/1999 rd). Kanslikommissionen avgör bland annat de ärenden angående riksdagens förvaltning och ekonomi som inte har uppdragits åt riksdagens talman eller någon tjänsteman vid riksdagens kansli (AO 73 § 6 punkten). Exempelvis beslut om medelsförvaltningen kan bli föremål för offentlig kritik. I den gällande arbetsordningens bestämmelser om kanslikommissionen har det därför ansetts viktigt att riksdagsgrupperna kan delta i kanslikommissionens arbete åtminstone genom en ersättare. 

Således föreslår talmanskonferensen att 72 § i riksdagens arbetsordning om kanslikommissionen ändras så att antalet ersättare som ska väljas tillåter att samtliga riksdagsgrupper som konstituerar sig i början av valperioden kan delta i kanslikommissionens sammanträden. Om det under valperioden bildas en ny riksdagsgrupp ska också den under vissa förutsättningar kunna vara företrädd i kanslikommissionen.  

DETALJMOTIVERING

72 §. Kanslikommissionen.

Talmanskonferensen föreslår att 1 mom. ändras i fråga om valet av ersättare. Enligt förslaget ska riksdagen välja minst fyra och högst så många ersättare att alla riksdagsgrupper som konstituerat sig i början av valperioden kan vara företrädda i kanslikommissionen.  

Den gällande bestämmelsen har syftat till att varje riksdagsgrupp ska ha möjlighet att delta i kanslikommissionens sammanträden genom en medlem eller en ersättare. Ändringen möjliggör att syftet med den gällande bestämmelsen uppnås också i det fall att fler än åtta riksdagsgrupper konstituerar sig i början av valperioden. Det ska alltid finnas minst fyra ersättare, så att samtliga ordinarie medlemmar har en ersättare. Om antalet riksdagsgrupper är större än åtta ska det väljas så många ersättare att samtliga riksdagsgrupper som konstituerat sig i början av valperioden kan vara företrädda i kanslikommissionen. Bestämmelsen syftar till att vid valet iaktta målsättningen att samtliga riksdagsgrupper ska ha möjlighet att delta i kanslikommissionens arbete.  

Det finns också anledning att ha beredskap inför möjligheten att antalet riksdagsgrupper ökar under valperiodens gång. För att en ny riksdagsgrupp som bildas under valperioden ska ha rätt till en ersättare förutsätts det att gruppen har minst tre ledamöter. Bestämmelsen motsvarar till den delen det som föreskrivs om gruppanföranden i 51 § 2 mom. i riksdagens arbetsordning. Talmanskonferensen föreslår att momentet ändras så att kanslikommissionen kan kompletteras med ytterligare ersättare, om det under valperioden bildas en ny riksdagsgrupp med minst tre ledamöter. 

Hur förslaget har beretts.

Förslaget har beretts som ett tjänsteuppdrag vid riksdagens centralkansli. Utlåtande om förslaget har begärts av riksdagsgrupperna.  

Ikraftträdande.

Talmanskonferensen föreslår att ändringen av riksdagens arbetsordning träder i kraft så snart som möjligt. 

Kläm 

På grundval av det ovanstående och med stöd av 6 § 1 mom. 7 punkten i riksdagens arbetsordning föreslår talmanskonferensen

att följande ändringar görs i riksdagens arbetsordning:  

Riksdagens beslut  om ändring av 72 § riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,  
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 72 § 1 mom. som följer: 
72 § 
Kanslikommissionen 
För riksdagens förvaltning finns en kanslikommission. Till den hör talmannen och vice talmännen samt fyra av riksdagen inom sig valda medlemmar. För medlemmarna väljer riksdagen minst fyra och högst så många ersättare att alla riksdagsgrupper som konstituerat sig i början av valperioden kan vara företrädda i kanslikommissionen. Om det under valperioden bildas en riksdagsgrupp med minst tre ledamöter kan dessutom en ersättare väljas ur denna grupp.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 1.3.2018 
Riksdagens talman Paula Risikko 
Riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola