Talmanskonferensens förslag
TKF
2
2020 rd
Talmanskonferensen
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
Till riksdagen
FÖRSLAG
Talmanskonferensen föreslår att 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter ändras så att den motsvarar den ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet som trädde i kraft den 1 januari 2020.  
MOTIVERING
Förvaltningsstrukturen för Jubileumsfonden för Finlands självständighet (nedan Sitra) sågs över genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2020 (1553/2019, EkUB 3/2019 rdRP 63/2019 rd). Före lagändringen utgjordes förvaltningsrådet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet enligt 8 § i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990) av riksdagens bankfullmäktige, som övervakade fondens förvaltning och beslutade om principerna för dess verksamhet. I och med den ovan nämna lagändringen får Sitra ett separat förvaltningsråd utan anknytning till bankfullmäktige. Förvaltningsrådets uppgifter bibehålls i huvudsak oförändrade, men de har till vissa delar i setts över i förhållande till de uppgifter som Sitras styrelse sköter. Förvaltningsrådets ska ha minst 13 och högst 17 medlemmar som väljs av riksdagen. 
Enligt 13 § i riksdagens arbetsordning (40/2000) väljer riksdagen under valperiodens första riksmöte inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Talmanskonferensen har med anledning av ändringarna i lagen om Sitra föreslagit att också riksdagens arbetsordning ändras så att övervakningen av förvaltningen av de fonder som står under riksdagens garanti inte längre ska höra till bankfullmäktige (PNE 1/2020). Sitra är för närvarande den enda fond som står under riksdagens garanti. 
Riksdagen har fastställt en instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter. Den gällande instruktionen trädde i kraft den 1 mars 2000. Bestämmelser om riksdagens bankfullmäktiges uppgifter finns i 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter. Enligt 3 mom. är bankfullmäktige förvaltningsråd för Jubileumsfonden för Finlands självständighet enligt vad som närmare föreskrivs i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990). Instruktionen måste ändras på denna punkt, eftersom det för Sitra i enlighet med den nya regleringen ska utses ett eget förvaltningsråd. 
Talmanskonferensen föreslår att man stryker den sista meningen i 3 § 3 mom. i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter, där det sägs att bankfullmäktige är förvaltningsråd för Jubileumsfonden för Finlands självständighet.  
Beredningen av förslaget
Förslaget har beretts som ett tjänsteuppdrag vid riksdagens kansli.  
Ikraftträdande
Ändringen av instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter föreslås träda i kraft så snart som möjligt och samtidigt som den ändring som föreslås i 13 § i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2020 rd). 
Med stöd av det som anförs ovan föreslår talmanskonferensen
att följande ändring görs i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter: 
Riksdagens beslut 
om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (252/2000) 3 § 3 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut 810/2009, som följer:  
3 § 
Bankfullmäktige ska i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008) utnämna och avsätta Finansinspektionens direktionsmedlemmar och direktör samt utöva tillsyn över Finansinspektionens förvaltning och verksamhet.  
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den
Helsingfors 6.2.2020 
Riksdagens talman
Matti
Vanhanen
Riksdagens generalsekreterare
Maija-Leena
Paavola
Bilaga
Parallelltext
 
Riksdagens beslut 
om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (252/2000) 3 § 3 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut 801/2009, som följer: 
 
 
 
 
 
Gällande lydelse 
Föreslagen lydelse 
3 § 
------------------------------------------------------- 
Bankfullmäktige ska i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008) utnämna och avsätta Finansinspektionens direktionsmedlemmar och direktör samt utöva tillsyn över Finansinspektionens förvaltning och verksamhet. Bankfullmäktige är förvaltningsråd för Jubileumsfonden för Finlands självständighet enligt vad som närmare föreskrivs i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990).  
------------------------------------------------------- 
3 § 
------------------------------------------------------- 
Bankfullmäktige ska i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008) utnämna och avsätta Finansinspektionens direktionsmedlemmar och direktör samt utöva tillsyn över Finansinspektionens förvaltning och verksamhet.  
------------------------------------------------------- 
Senast publicerat 06-02-2020 16:17