Senast publicerat 25-11-2021 15:27

Utlåtande AjUU 16/2021 rd RP 182/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Till försvarsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor (RP 182/2021 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande till försvarsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Joona Lapinlampi 
  försvarsministeriet
 • överinspektör Marjo Rantala 
  Jämställdhetsombudsmannens byrå
 • civiltjänstdirektör Mikko Reijonen 
  Civiltjänstcentralen
 • organisationskoordinator Aku Kervinen 
  Vapenvägrarförbundet rf
 • ordförande Atte Grönroos 
  Beväringsförbundet rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • utrikesministeriet
 • justitieministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Försvarsutbildningsföreningen (MPK)
 • Maanpuolustusnaisten Liitto ry
 • Kvinnornas Beredskapsförbund rf
 • Finlands Fredsbevararföbund rf
 • De Hundras Kommitté i Finland rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås en ny lag om frivillig militärtjänst för kvinnor. Lagen ska ersätta den gällande lagen med samma namn. Propositionen går ut på att tekniskt uppdatera och utveckla lagstiftningen. Uppdraget för arbetsgruppen bakom den innefattade inte någon mer omfattande utveckling av värnpliktssystemet och den frivilliga militärtjänsten för kvinnor. I stället ingår detta i uppdraget för den parlamentariska kommitté som statsrådet tillsatt den 5 mars 2020. 

Bestämmelserna om persedelpenning, uttagning och graviditet tas in i lagen från författningar på lägre nivå. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser det vara viktigt att bestämmelserna i förordningar och föreskrifter om individens rättigheter och skyldigheter lyfts upp på lagnivå. Propositionen är motiverad bland annat med tanke på grundlagens 6 § om jämlikhet. 

Den tidsfrist inom vilken kvinnor har rätt att avbryta militärtjänsten ska förkortas från 45 till 30 dygn. Syftet med ändringen är att minimera de skadliga effekterna av avbrott i den nuvarande tjänstgöringsperioden och se till att de viktigaste uppdragen blir utförda. Utskottet ställer sig bakom den föreslagna ändringen och konstaterar att den också ökar jämställdheten i och med att det inte längre är möjligt att återkalla förordnandet att inleda militärtjänst för kvinnor efter uttagningarna till utbildningsgren. 

Bland de övriga föreslagna bestämmelserna välkomnar utskottet särskilt ändringen i tidsfristen för ansökan till militärtjänst. Ändringen gör det möjligt att ordna uttagningen för kvinnor samtidigt som uppbåden. Likaså är det välkommet att intervallet för hälsokontroller samordnas mellan könen. Vidare är det i sin ordning att 9 § 1 mom. hänvisar till lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet (305/2009) och till kvinnors rätt att återgå till sitt tidigare arbete även i det fall att förordnandet att inleda tjänstgöring återkallas med stöd av 5 § 1 mom. i den nya lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår

att försvarsutskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 25.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
ersättare 
Mikko Lundén saf 
 
ersättare 
Jari Myllykoski vänst. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.