Direkt till innehållet

AjUU 4/2016 rd

Senast publicerat 29-09-2016 17:18

Utlåtande AjUU 4/2016 rd B 10/2016 rd Regeringens årsberättelse 2015

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet senast 3.6.2016. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • äldre regeringssekreterareTimoMeling
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänstemanPekkaHumalto
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänstemanPirjoLillsunde
  social- och hälsovårdsministeriet
 • juristLauraTerho
  social- och hälsovårdsministeriet
 • polisinspektörAriEvwaraye
  inrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse beträffande de sex uttalanden som har godkänts på förslag av utskottet.  

Uttalanden

Utskottet anser att åtgärderna med anledning av följande uttalanden har varit tillräckliga eller att uttalandet i övrigt inte längre är aktuellt: 

Jämställdhetsredogörelsen (SRR 7/2010 rd — RSk 51/2010 rd), punkt 3 
Utskottet förutsatte i sitt betänkande om jämställdhetsplanen att handlingsprogrammet för att motverka våld mot kvinnor i statsbudgeten anvisas tillräckliga anslag som möjliggör långsiktig verksamhet. Handlingsprogrammet godkändes för åren 2010—2015. Uttalandet är alltså inte längre aktuellt och kan utgå. Det är viktigt att arbetet för att motverka våld mot kvinnor fortsätter också efter att programmet har avslutats. Uskottet lyfter också fram våldet mot pojkar och män och behovet att bekämpa det.  Utskottet understryker att i arbetet för att förebygga våld i nära relationer och inom familjen och i planeringen av tjänster bör båda könen beaktas både som offer för våld och som förövare av våldshandlingar. Våld mot män i nära relationer och inom familjen har förtigits i ännu större utsträckning än våld mot kvinnor och det är svårt att hjälpa offren. Å andra sidan förtigs våldsbenägenhet hos kvinnor fortfarande och en kvinna som gjort sig skyldig till våld har svårt att få hjälp för sitt problem. Det svårt att nå såväl manliga offer som kvinnor som har benägenhet för våldsbeteende utan tjänster som är specieltt riktade till dem.  
Slopande av karensdagarna i semesterlagen (RP 203/2012 rd — RSv 31/2013 rd) 
Riksdagens skrivelse om den nationella människohandelsrapportörens rapport 2014 (B 19/2014 vp — RSk 53/2014 vp) punkt 4 

De andra uttalandena och ställningstagandena som godkänts på förslag av utskottet bör stå kvar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 20.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TarjaFilatovsd
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
JuhoEerolasaf
medlem
PerttiHakanencent
medlem
HannakaisaHeikkinencent
medlem
ReijoHongistosaf
medlem
AnnaKontulavänst
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MerjaMäkisalo-Ropponensd
medlem
IlmariNurminensd
medlem
EeroSuutarisaml
medlem
JuhanaVartiainensaml
medlem
EerikkiViljanencent.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaanaKinnunen.