Utlåtande
AjUU
4
2017 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Regeringens årsberättelse 2016
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Veli-Pekka
Rautava
inrikesministeriet
äldre regeringssekreterare
Nico
Steiner
arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman
Pekka
Humalto
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Eeva
Raevaara
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Laura
Terho
social- och hälsovårdsministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse beträffande de uttalanden och ställningstaganden som har godkänts på förslag av utskottet. 
Uttalanden
Utskottet anser att åtgärderna med anledning av följande uttalanden har varit tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella: 
Jämställdhetsredogörelsen (SRR 7/2010 rd — RSk 51/2010 rd), punkt 6, 
Kostnadsersättning för tiden i arbetsprövning till unga under 25 år som saknar yrkesutbildning (RP 133/2012 rd — RSv 163/2012 rd), 
Effekterna av ändrade bestämmelser om arbetsprövning (RP 200/2013 rd — RSv 28/2014 rd), 
Riksdagens skrivelse om den nationella människohandelsrapportörens rapport 2014 (B 19/2014 vp — RSk 53/2014 vp). 
Övriga uttalanden och ställningstaganden som godkänts på förslag av utskottet bör stå kvar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 15.9.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tarja
Filatov
sd
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Reijo
Hongisto
blåa
medlem
Anna
Kontula
vänst
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Eero
Suutari
saml
medlem
Martti
Talja
cent
medlem
Juhana
Vartiainen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Marjaana
Kinnunen.
Senast publicerat 14.5.2019 09:09