Utlåtande
AjUU
4
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Till social- och hälsovårdsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 83/2019 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Joni
Rehunen
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Jukka
Mattila
finansministeriet
utredningschef
Signe
Jauhiainen
Folkpensionsanstalten
forskarprofessor
Tomi
Kyyrä
Statens ekonomiska forskningscentral
ekonomisk expert
Juha
Rantala
Pensionsskyddscentralen
chef för sociala frågor
Pirjo
Väänänen
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
jurist
Samppa
Koskela
STTK rf
ledande expert
Vesa
Rantahalvari
Finlands näringsliv rf
verksamhetsledare
Niina
Jussila
Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.
verksamhetsledare
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
licentiat i samhällsvetenskaper
Simo
Aho
Skriftligt yttrande har lämnats av 
arbets- och näringsministeriet
Företagarna i Finland rf.
Inget yttrande av 
Akava ry
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I propositionen föreslås det att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att den nedre åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa, dvs. den nedre åldersgränsen för den så kallade pensions- eller arbetslöshetsslussen, höjs från 61 år till 62 år för dem som är födda 1961 eller senare. Den ålder då arbetsgivarnas finansieringsansvar upphör ska på motsvarande sätt som i fråga om höjningen av den nedre åldersgränsen för tilläggsdagar höjas med ett år från 63 till 64 år. Dessutom föreslås det att den övre åldersgränsen för beviljande av arbetslöshetsförmån och skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie ändras för dem som är födda 1965 eller senare så att de följer den lägsta åldern för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006). 
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att de föreslagna ändringarna är motiverade och stöder därför förslaget. Utskottet konstaterar att propositionen för sin del stöder regeringsprogrammets mål att öka sysselsättningen bland äldre och andra svårsysselsatta. Att förbättra sysselsättningen bland äldre är också viktigt med tanke på uppnåendet av det mål om 75 procents sysselsättningsgrad som skrivits in i regeringsprogrammet. 
De tidigare höjningarna av åldersgränserna för rätten till tilläggsdagar har konstaterats förlänga tiden i arbetslivet och därmed minska arbetslösheten. Den höjning av åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar som nu föreslås har uppskattats öka antalet sysselsatta med 6 000 personer före utgången av 2025. På längre sikt bedöms höjningens effekt vara något större. Den föreslagna ändringens sysselsättningseffekt baserar sig på att de som inte är berättigade till tilläggsdagar stannar kvar i arbetslivet en längre tid. 
När äldre stannar kvar på arbetsplatsen längre än för närvarande är det å andra sidan möjligt att sysselsättningsmöjligheterna för yngre åldersklasser minskar i och med detta. Enligt den information som utskottet har fått har dock en sådan uteslutningseffekt inte undersökts. Det har i vilket fall som helst bedömts att det är mycket mer osannolikt att äldre arbetslösa får ny sysselsättning jämfört med yngre åldersklasser. 
I samband med tidigare ändringar har det upptäckts att överföringen av den nedre åldersgränsen för arbetslöshetsslussen bland annat har stärkt den genomsnittliga inkomstnivån för de åldersklasser som berörts av ändringen. Det bör också noteras att pensionen för dem som befinner sig i en arbetslöshetssluss blir mindre jämfört med dem som fortsätter arbeta fram till ålderspensionsåldern. 
Utskottet anser det vara viktigt att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) även i fortsättningen innehåller bestämmelser om rätten till sysselsättningsfrämjande service eller lönesubventionerat arbete för personer som fyllt 60 år samt om hemkommunens sysselsättningsskyldighet. Även de äldres tillgång till sysselsättningsfrämjande och individuella tjänster bör effektiviseras. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår
att social- och hälsovårdsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 26.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anna
Kontula
vänst
vice ordförande
Katja
Taimela
sd
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Bella
Forsgrén
gröna
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Terhi
Koulumies
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Jukka
Mäkynen
saf
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Ruut
Sjöblom
saml
medlem
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf
medlem
Sofia
Virta
gröna
ersättare
Matias
Marttinen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Maiju
Tuominen.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Samlingspartiet stöder regeringens proposition om att höja den nedre åldersgränsen för arbetslöshetsslussen från 61 till 62 år för dem som är födda 1961 eller senare. Ändringen är egentligen inte regeringens egen åtgärd, utan den baserar sig på det pensionsavtal som arbetsmarknadsorganisationerna ingick 2014 och på 2017 års avtal om en arbetspensionsreform. Dessutom gäller konsekvenserna av ändringen i praktiken inte den pågående valperioden. De som är födda 1961 uppnår den nya nedre åldersgränsen för slussen år 2023 när de fyller 62 år. Höjningen av den nedre åldersgränsen för arbetslöshetsslussen är alltså inte en sysselsättningsåtgärd med snabb verkan, utan sysselsättningen uppskattas öka först från och med 2015. 
Vid hörandet i utskottet har man fått starka budskap från olika instanser om att en höjning av åldersgränsen för arbetslöshetsslussen har konstaterats ha betydande positiva effekter på sysselsättningen bland äldre. Det finns starkt forskningsunderlag för detta (bland annat Rantala 2002, Kyyrä & Ollikainen 2006, Kyyrä & Wilke 2007, Uusitalo & Nivalainen 2013, Kyyrä & Pesola 2017). 
Samlingspartiet har i sin egen alternativa budget föreslagit att arbetslöshetsslussen ska slopas helt och hållet. Ställningen för dem som redan befinner sig i slussen ska tryggas, men nya personer ska inte längre godkännas i arbetslöshetsslussen. Till exempel enligt rapporten från arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för sysselsättningspaketet (33/2016) kan slopandet av arbetslöshetsslussen öka sysselsättningen med cirka 10 000 personer. 
Samlingspartiets grupp föreslår för social- och hälsovårdsutskottet att utskottet ska bedöma avskaffandet av hela arbetslöshetsslussen och höra sakkunniga i ärendet. Ändringen skulle förbättra sysselsättningen bland äldre och förstärka den offentliga ekonomin. Till stöd för beslutet finns det mycket akademisk forskning som talar för att arbetslöshetsslussen bör slopas. 
Avvikande mening
Vi föreslår
att social- och hälsovårdsutskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 26.11.2019
Ruut
Sjöblom
saml
Terhi
Koulumies
saml
Matias
Marttinen
saml
Senast publicerat 27-11-2019 13:24