Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EkUU 10/2020 rd

Senast publicerat 29-05-2020 09:48

Utlåtande EkUU 10/2020 rd EÄ 35/2020 rd  Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

Ekonomiutskottet

Till grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses (EÄ 35/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 22.5.2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Grundlagsutskottet har begärt ekonomiutskottets utlåtande i sitt eget ärende EÄ 35/2020 rd om utskottens tillgång till information från statsrådet. Ekonomiutskottet anser att det är nödvändigt och välkommet att granska processen för behandling av riksdagsärenden och att sträva efter att utveckla förfarandena, och framför i detta utlåtande de omständigheter som utskottet anser vara de viktigaste. 

Utskottets begäran om upplysningar.

Grundlagsutskottets fråga gäller i första hand hur utskottet på begäran från statsrådet har fått den information som utskottet behöver för att kunna ta ställning och fatta beslut. Ekonomiutskottet konstaterar att statsrådet har lämnat de uppgifter som utskottet begärt snabbt och heltäckande, och att det inte har något att anmärka på förfarandena till denna del. 

Förutsättningarna för lämplig utskottsbehandling.

Ekonomiutskottet påpekar ändå att enbart tillgodoseendet av informationsbehovet inte är en tillräcklig garanti för att utskottsbehandlingen genomförs på behörigt sätt. Ekonomiutskottet uttrycker sin växande oro över att de riksdagsärenden som kommer till utskottet för behandling har en sådan tidtabell som ofta inte gör det möjligt att behandla ärendena så grundligt som lagstiftningens samhälleliga betydelse skulle förutsätta. Till exempel utskottets mål att ge sina sakkunniga minst en vecka på sig att utarbeta sitt yttrande har allt oftare blivit omöjligt. Utskottet påpekar att de brådskande tidtabellerna inte bara har gällt de senaste lagstiftningspaketen för undantagsförhållanden, utan att utvecklingen redan har kunnat skönjas betydligt tidigare och den har gällt allt fler lagstiftningsförslag. Särskild vikt bör fästas vid EU-ministerutskottens, stora utskottets och fackutskottens arbete och arbetsfördelningen mellan dem. 

Innehållet i riksdagshandlingarna.

På grund av ekonomiutskottets ansvarsområde utgörs en betydande del av dess arbete av sådan lagstiftning som hör till EU:s behörighet. Det innebär att skrivelser från statsrådet utgör en stor del av utskottets totala arbetsmängd, och att de yttre ramarna för tidtabellen för behandlingen av dessa ärenden som kommer till utskottet inte till alla delar beror på statsrådets åtgärder. Då framhävs behovet av att innehållet i handlingarna ska vara heltäckande och tydligt, och i synnerhet av att samordna ärendena. Ekonomiutskottet konstaterar att även om riksdagshandlingarna betraktat var för sig är klara, har det komplex som ärendena bildar, beroendeförhållandena och kumulationseffekterna (U 9/2020 rd, U 12/2020 rd, E 39/2020 rd) delvis blivit oklara. 

Sakkunniga.

Ekonomiutskottet anser att statsrådets sakkunniga är kompetenta och uttrycker sin tillfredsställelse över att föredragandena i statsrådet är förtrogna med sina respektive områden. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet föreslår

att grundlagsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
vice ordförande
ArtoPirttilahticent
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
MariHolopainengröna
medlem
HannuHoskonencent
medlem
EevaKallicent
medlem
PiaKaumasaml
medlem
RiittaMäkinensd
medlem
SakariPuistosaf
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JanneSankelosaml
medlem
VeikkoVallinsaf
medlem
TuulaVäätäinensd
medlem
JohannesYrttiahovänst.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.